O nás

Zakladacou listinou zo dňa 10.10.2016 bola založená nezisková organizácia za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov pod názvom Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o.

Účelom založenia neziskovej organizácie je poskytovanie verejných prospešných služieb – hlavne pri podpore napĺňania úloh vyplývajúcich z Akčného plánu rozvoja okresu Svidník, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 zo dňa 31.08.2016, a ktorý bol vypracovaný v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ide o poskytovanie pomoci v zmysle vyššie citovaného zákona v oblastiach regionálneho rozvoja,  sociálnej pomoci, podpory a pomoci pre potreby trhu práce, pre potreby sociálnej pomoci a pre potreby samosprávy, začínajúcich a existujúcich živnostníkov, podpory podnikateľov a ostatných subjektov pri vytváraní nových pracovných miest.