MDV SR: Výzva k Schéme minimálnej pomoci v cestovnom ruchu

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia ich činnosti opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a v dobe po zrušení predmetných opatrení, keď sa znížený dopyt po ich službách negatívne prejavil v ich ekonomickej situácii.

Oprávnené obdobie pre čerpanie tejto pomoci je od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2021. Prvá etapa je za obdobie 1.4.2020 – 31.10.2020.

Oprávnenosť čerpania:

Zariadenia cestovného ruchu, ktorým v danom období poklesli tržby o 40% vrátane v konkrétnych mesiacoch. Je možné podať žiadosť aj za jednotlivé konkrétne mesiace.

Príjemcovia pomoci:

Príjemca pomoci je podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, teda akýkoľvek subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právny status a spôsob financovania. Môže ním byť mikropodnik, malý podnik a stredný podnik (MSP) ako aj veľký podnik. Medzi MSP patria aj samostatne zárobkovo činné osoby. Tiež ním môžu byť právnické aj fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky. Príjemcom pomoci sú podniky, ktoré vykonávajú ekonomickú činnosť v odvetví cestovného ruchu.

Podnik si môže podať žiadosť o finančný príspevok aj za konkrétne jednotlivé mesiace, pričom oprávnené obdobie musí byť v žiadosti jednoznačne špecifikované. Podnik dokladuje pokles čistého obratu pre výpočet oprávnenosti a výšky pomoci v oprávnenom období pomocou takzvaného referenčného mesiaca, ktorý je určený nasledovnými spôsobmi:

Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť do 31.3.2019 vrátane:

  • predkladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, výšku čistého obratu z rovnakého mesiaca v roku 2019.

Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť od 1.4.2019 do 31.1.2020:

  • predkladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, výšku čistého obratu z rovnakého mesiaca v roku 2019. V prípade, ak takýmto údajom za niektorý z mesiacov nedisponuje z dôvodu, že v danom mesiaci ešte nevykonával činnosť, na ktorú žiada príspevok na pokrytie fixných nákladov alebo začali vykonávať činnosť neskôr ako v prvý deň daného mesiaca, uvedú priemer všetkých mesiacov v období od 1.4.2019 do 29.2.2020, za ktoré disponujú údajmi o čistom obrate za celý mesiac.

 

Podnik vypočítava výšku pomoci nasledovne:

Výška čistého obratu za konkrétny mesiac oprávneného obdobia, za ktorý podnik podáva žiadosť, a čistého obratu za jeho referenčný mesiac určí výšku poklesu čistého obratu. Pokles čistého obratu je následne násobený výškou čistého obratu v referenčnom mesiaci a oprávneným pomerom fixných nákladov pre konkrétny typ podniku. Oprávnený pomer fixných nákladov na výške celkového čistého obratu je nasledovný:

  • Cestovné kancelárie 6%
  • Cestovné agentúry 3,6%
  • Ostatné činnosti 10%

 

Turistické informačné centrá vypočítavajú výšku pomoci nasledovne:

Podiel počtu návštevníkov katastrálneho územia, v ktorom Turistické informačné centrum pôsobí za konkrétny mesiac oprávneného obdobia, za ktorý podnik podáva žiadosť a počtu návštevníkov katastrálneho územia, v ktorom Turistické informačné centrum pôsobí za jeho referenčný mesiac určí výšku % poklesu počtu návštevníkov. Percentuálny pokles počtu návštevníkov je následne násobený fixnou sumou 1000 €, pričom výsledná suma je výškou pomoci pre Turistické informačné centrum.

Žiadosti o finančný príspevok bude možné predkladať od 15.12.2020 do 31.12.2021.

Formulár na vyplnenie žiadosti

Podrobné informácie vrátane potrebnej dokumentácie nájdete na stránke MDV SR.