Zber projektových zámerov od sociálno-ekonomických partnerov PSK

Vážení sociálno-ekonomickí partneri a záujemcovia o čerpanie fondov EÚ v programovacom období 2021 – 2027, v súčasnosti intenzívne prebieha príprava na čerpanie fondov EÚ pre nové programové obdobie 2021 – 2027. Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje základný analyticko-strategický dokument pre čerpanie fondov EÚ, a to Integrovanú územnú stratégiu PSK, ako aj integrované územné stratégie strategicko-plánovacích regiónov kraja (SPR Spiš, SPR Šariš a SPR Horný Zemplín).

Súčasťou tvorby strategických dokumentov je zber projektových zámerov od sociálno-ekonomických partnerov v súlade s princípom partnerstva a v zmysle § 2 písm e) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Projektové zámery by mali reflektovať kľúčové potreby (predovšetkým na regionálnej a celokrajskej úrovni), ktoré zásadne ovplyvnia ďalší rozvoj územia a sú v súlade s existujúcimi strategicko-plánovacími dokumentmi alebo územno-plánovacími dokumentmi samosprávneho kraja, miest a obcí.

Naším cieľom je reflektovať a integrovať požiadavky a námety miest, obcí, tretieho sektora, podnikateľov, cirkví a ďalších sociálno-ekonomických partnerov z jednotlivých kútov kraja, ktoré majú ambíciu skvalitniť život obyvateľov, napomôcť budovaniu infraštruktúry, podporiť vytváranie pracovných miest, chrániť životné prostredie alebo iným spôsobom podporiť ekonomický rast a sociálnu stabilitu celého regiónu.

Zaslaním projektových zámerov môžete prispieť ku skvalitneniu obsahu Integrovaných územných stratégií jednotlivých prirodzených regiónov Spiš, Šariš a Horný Zemplín, ako aj Integrovanej územnej stratégie celého Prešovského samosprávneho kraja. Tieto stratégie budú východiskom pre čerpanie eurofondov v programovom období rokov 2021 – 2027.

Online formulár pre zber údajov od socio-ekonomických partnerov: Projektové zámery spracujte prostredníctvom samostatného online formulára (pre každý projektový zámer vyplňte jeden formulár) v termíne doručenia do 31. 12. 2020.

TENTO FORMULÁR NIE JE URČENÝ PRE OBCE! – obce a mestá vypĺňajú dotazníky a projektové zámery samostatne.

Online formulár je dostupný na tomto odkaze:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WqNr6o3PdUuOPlinuP8awg7ONY_N3ARFnUg3VJ1nw6lUQVhPWFc1SEpQWFpEQ1BERTFMUDZZSzdUUS4u

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať koordinátorov jednotlivých SPR (podľa toho, za ktoré SPR plánujete podať svoj projektový zámer) alebo priamo našu kanceláriu. Všetky kontaktné osoby, telefónne čísla a mailové adresy nájdete v sekcii Pýtajte sa.

Zdroj a viac info: VÚC PSK