Štátne dotácie a úvery zo ŠFRB na rozvoj bývania budú od nového roka atraktívnejšie

Parlament schválil novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní  a zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Okrem zlepšenia samotných podmienok čerpania sa vďaka novelám predĺžia lehoty na predkladanie žiadostí, znižuje sa administratívna náročnosť a zvyšujú sa limity príjmu pre možných nájomcov.

„Na zmenách sme spolupracovali najmä so zástupcami miest a obcí Slovenska, ktoré čerpajú dotácie a úvery na obstaranie nájomných bytov. Veríme, že tieto kroky budú viesť starostov a primátorov k rozvoju nájomného bývania na území ich miest a obcí. Taktiež očakávame, že prijaté zmeny v úverovej politike podporia ich záujem o rozvoj výstavby zariadení sociálnych služieb, ktorých je na Slovensku nedostatok. Aj v oblasti podpory pre právnické osoby boli prijaté zmeny a predpokladáme, že prispejú k rozvoju aj tohto segmentu nájomného bývania,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková.

Podstatnou zmenou zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní je úprava počtu dotačných pásiem. Ich zavedením dôjde za určitých okolností k zvýšeniu podielu poskytovanej dotácie. Taktiež sa upravuje rozsah oprávnených fyzických osôb, ktorým môže byť nájomný byt pridelený, čo bude mať pozitívne sociálne vplyvy, keďže sa zvýši dostupnosť verejného nájomného bývania. Významnou zmenou je aj vytvorená možnosť pre obce, aby  20 % z podporených obecných nájomných bytov mohli poskytnúť vyššie kvalifikovaným špecialistom, podmienky si obec zadefinuje podľa potrieb svojich obyvateľov.

Pre mestá a obce nastávajú zmeny aj v poskytovaní úverov na obstarávanie nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku zo Štátneho fondu rozvoja bývania tým, že sa zvyšujú limity pre obstaranie pozemku a boli upravené limity úverov pre jednotlivé typy technickej vybavenosti takmer na dvojnásobok. Snahou je, aby bolo možné pokryť takmer všetky náklady obcí, ktoré so sebou výstavba nájomných bytov prináša.

Významnými zmenami v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania je výrazná podpora výstavby a obnovy zariadení sociálnych služieb. Zvyšuje sa možná výška úveru o 70 % a zavádza sa aj možnosť poskytnutia úveru na prislúchajúcu technickú vybavenosť a pozemok.

Taktiež sa upravujú podmienky pre žiadateľa, ktorým je právnická osoba a to tým, že o úver môže požiadať  právnická osoba bez povinnosti existencie minimálne päť rokov pred podaním žiadosti, právnická osoba môže obstarávať nájomné byty aj v obci nad 2000 obyvateľov alebo v lokalite, kde  má žiadateľ prevádzkareň s min. 200 zamestnancami.

Zdroj: MDV SR