Aktuálne harmonogramy výziev

Na tejto stránke vás budeme informovať o aktuálnych harmonogramoch výziev na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci jednotlivých operačných programov.


   IROP (Integrovaný regionálny operačný program)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2021 (v.1, 26.11.2020)


   OP KŽP (Operačný program Kvalita životného prostredia)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2021 (v.1, 09/2020)


   OP ĽZ (Operačný program Ľudské zdroje)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2020: SO MŠVVaŠ SR nebude v roku 2020 vyhlasovať žiadne výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov v rámci PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2021 (v.1, 02.10.2020) – Prioritné osi 2, 3, 4 – MPSVaR SR

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2021 (v.1, 31.10.2020) – Prioritné osi 5, 6 – MV SR


   OP II (Operačný program Integrovaná infraštruktúra)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2021 (v.1, 30.11.2020) – MH SR

(pôvodný OP Výskum a inovácie bol včlenený do OP II a tvorí jeho prioritné osi 9. – 13.)


   OP EVS (Operačný program Efektívna verejná správa)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2021 (v.1, 01.12.2020)


   PRV SR (Program rozvoja vidieka SR)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na obdobie 01-12/2020 (v.2, 19.02.2020)


   OP RH (Operačný program Rybné hospodárstvo)

 

 

Aktualizované: 18.12.2020