Čo sa oplatí vedieť pred ďalšími kolami Zelenej domácnostiam

Skôr ako požiadate o poukážku z projektu Zelená domácnostiam, treba si pozorne prečítať aktualizovaný manuál k podávaniu žiadosti a všeobecné a osobitné podmienky. Najbližšie kolo bude vyhlásené v utorok 4. apríla 2017 o 15:00 hod. V 6. kole budú k dispozícii 2 milióny € na poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel a slnečných …

Dunajský nadnárodný program

Dunajský nadnárodný program je finančný nástroj Európskej územnej spolupráce (ETC), ktorý je známejší pod názvom INTERREG. ETC je jedným z cieľov kohéznej politiky EÚ a poskytuje rámec pre implementáciu spoločných aktivít a výmenu skúseností medzi národnými, regionálnymi a miestnymi subjektmi z rôznych členských štátov. Projektovými prijímateľmi môžu byť miestne, regionálne a národné verejné orgány, verejnoprávne …

HORIZONT 2020 – Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie

Horizont 2020 – zabezpečenie excelentnosti vo vede v Európe Horizont 2020 je vôbec najväčší výskumný a inovačný program EÚ. Povedie k väčšiemu počtu prelomových objavov a svetových prvenstiev, keďže skvelé nápady z laboratórií prenesie na trh. Na sedemročné obdobie (2014 až 2020) sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 miliárd EUR. A táto suma …

Návrat ku koreňom – objavujme históriu, zručných ľudí, nadšencov a inovátorov

Centrum regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. má ambíciu na základe histórie a tradícií územia napomôcť oživeniu kultúrnych aktivít a ľudových zvykov v regióne pod Duklou. Jednou z ciest je propagácia práce šikovných ľudí, ktorí svoj čas, um a talent venujú často dávno zabudnutým remeslám, službám či produktom. To, čo bolo súčasťou každodenného života našich predkov, sa vytráca a nové generácie často …

MPaRV SR rozširuje podpory aj na pôvodné plemená oviec a sady s nižším počtom stromov na hektár

Ministerstvo rozširuje pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami Programu rozvoja vidieka. Po novom tak budú môcť o podporu požiadať aj chovatelia slovenských plemien oviec cigája a zošľachtená valaška, či ovocinári so sadmi s nižším počtom stromov a krov. Chov národných plemien oviec cigája a zošľachtená valaška má na našom území dlhú tradíciu. „Žiaľ, ich počty v posledných rokoch klesajú. Práve …

V Zelenej domácnostiam SIEA v roku 2017 vydá poukážky v hodnote 15 miliónov Eur

V projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v roku 2017 vydať poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 15 miliónov Eur. Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine. SIEA zverejnila plánovaný harmonogram ďalších desiatich kôl  s indikatívnymi vyčlenenými čiastkami do septembra 2017. Striedajú …

Výška sadzieb podpory v projekte Zelená domácnostiam bola aktualizovaná

SIEA v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam aktualizovala sadzby podpory. Zmeny sa týkajú žiadostí v ďalších kolách a nie sú výrazné. Príspevky sa mierne znížili len v prípade fotovoltických panelov. Projekt Zelená domácnostiam dáva vlastníkom rodinných a bytových domov šancu zabezpečiť si moderné a kvalitné zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by …

Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov

Dňa 22.03.2017 bol na rokovaní Vlády SR schválený materiál „Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov“, ktorý bol predložený splnomocnencom Vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Ing. A. Marcinčinom, PhD. Materiál si môžete stiahnuť na tomto odkaze alebo z našej stránky zo sekcie Dokumenty.

CPRROS, n.o. iniciovalo stretnutie podnikateľských subjektov v CR

Dňa 13.03.2017 sa v zasadačke Okresného úradu vo Svidníku konalo prvé pracovné stretnutie podnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Pozvanie prijalo dvanásť subjektov z vyše 25 pozvaných. Hlavnou témou prvého pracovného stretnutia, ktoré iniciovalo Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o., boli možnosti, spôsoby a kroky, ktoré napomôžu skvalitneniu poskytovania služieb v cestovnom ruchu v okrese Svidník. Predstavitelia jednotlivých spoločností …