Výška sadzieb podpory v projekte Zelená domácnostiam bola aktualizovaná

SIEA v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam aktualizovala sadzby podpory. Zmeny sa týkajú žiadostí v ďalších kolách a nie sú výrazné. Príspevky sa mierne znížili len v prípade fotovoltických panelov. Projekt Zelená domácnostiam dáva vlastníkom rodinných a bytových domov šancu zabezpečiť si moderné a kvalitné zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by …

Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov

Dňa 22.03.2017 bol na rokovaní Vlády SR schválený materiál „Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov“, ktorý bol predložený splnomocnencom Vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Ing. A. Marcinčinom, PhD. Materiál si môžete stiahnuť na tomto odkaze alebo z našej stránky zo sekcie Dokumenty.

CPRROS, n.o. iniciovalo stretnutie podnikateľských subjektov v CR

Dňa 13.03.2017 sa v zasadačke Okresného úradu vo Svidníku konalo prvé pracovné stretnutie podnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Pozvanie prijalo dvanásť subjektov z vyše 25 pozvaných. Hlavnou témou prvého pracovného stretnutia, ktoré iniciovalo Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o., boli možnosti, spôsoby a kroky, ktoré napomôžu skvalitneniu poskytovania služieb v cestovnom ruchu v okrese Svidník. Predstavitelia jednotlivých spoločností …

Pracovné stretnutie subjektov pôsobiacich v CR v okrese Svidník

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n. o. zorganizovalo v rámci prípravy strategického dokumentu rozvoja cestovného ruchu v okrese Svidník pracovné stretnutie podnikateľov pôsobiacich v cestovnom ruchu v okrese Svidník, ktoré sa konalo dňa 13.03.2017 (pondelok) o 13:00 hod. v malej zasadačke prednostu Okresného úradu Svidník. Cieľom prvého stretnutia aktérov CR bol návrh na vytvorenie spoločnej platformy subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu, využitie možnosti čerpania finančných zdrojov …

Predbežná informácia – podpora na drevené domy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje vyhlášku o podrobnostiach a podmienkach poskytovania dotácie a o výške dotácie na zvýšenie odbytu surového dreva v tuzemsku, jeho spracovanie a zníženie energetickej náročnosti bývania prostredníctvom podpory výstavby dreveného ultra-nízkoenergetického, energeticky pasívneho rodinného domu alebo rodinného domu s takmer nulovou potrebou energie. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: apríl 2017. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Prezentácie zo školenia pre žiadateľov regionálneho príspevku

Dňa 8. marca 2017 sa v priestoroch účelového zariadenia Dom Hostí, Mánesova 1 v Košiciach uskutočnilo školenie pre žiadateľov regionálneho príspevku s názvom „Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie“. Toto školenie je povinný absolvovať každý prijímateľ regionálneho príspevku – štatutárny orgán žiadateľa alebo ním písomne poverená osoba, ktorá bude spracovávať dokumentáciu k verejnému obstarávaniu.

Od apríla bude SIEA vyhlasovať kolá Zelenej domácnostiam častejšie a pravidelne

Ak ešte zhotovitelia nezaslali žiadosť o preplatenie poukážky z projektu Zelená domácnostiam, mali by tak urobiť čím skôr. Platnosť poukážok sa končí v marci. Od apríla bude Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasovať kolá s menším objemom financií, ale pravidelne každý mesiac. Častejšie a pravidelne vyhlasované kolá by mali obmedziť doručovanie stoviek žiadostí o preplatenie …

Workshop šírenia dobrej praxe v oblasti sociálneho podnikania

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovali workshop venovaný  problematike podpory subjektov sociálnej ekonomiky a rozvoju sociálneho podnikania, dňa 28. februára 2017. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia samospráv a verejnej správy z dvanástich najmenej rozvinutých okresov, ktorí prejavovali záujem o sociálne podnikanie. Na seminári vystúpil štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav …

Štatút MAS môžu získať všetci žiadatelia

Šancu získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) ponúkne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) všetkým záujemcov s kvalitnými stratégiami z 1. kola výzvy. Na podporu verejno-súkromných partnerstiev v regiónoch MPRV SR vyčlení takmer 200 miliónov eur. Vedenie MPRV SR sa po diskusii s odbornou verejnosťou rozhodlo zrušiť pôvodnú výzvu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na udelenie …