Účasť na podujatí EuroVelo 11 Tour (19.-21.04.2017)

V dňoch 19.-21. apríla 2017 sa konal najväčší cyklistický projekt na Slovensku – propagačná cyklojazda EuroVelo 11 Tour. V rámci plnenia Akčného plánu okresu Svidník je jednou z úloh Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. vypracovanie štúdie rozvoja cyklotrás a cyklochodníkov. Cieľom je zabezpečiť zníženie podielu motorovej k nemotorovej doprave a zároveň prispieť k rozvoju cykloturistickej infraštruktúry v okrese. Za Centrum sa podujatia …

Technická pomoc ELENA vytvorí investície za 22 miliónov eur

Prešovský samosprávny kraj ako jediný na Slovensku pomáha znižovať energetickú náročnosť budov. Už viac ako dva roky intenzívne podporuje znižovanie energetickej náročnosti verejných budov a pomáha strategickým investíciám v tejto oblasti. Cez implementačnú jednotku ELENA – Európsku lokálnu energetickú asistenciu, plánuje do konca roka 2017 vygenerovať projekty za minimálne 22 miliónov eur. Technickú pomoc ELENA realizuje Prešovský samosprávny kraj spolu …

Ministerstvo pôdohospodárstva podporí regióny aj prostredníctvom miestnych akčných skupín

Bratislava, 9. máj 2017 – Viac financií pre miestne akčné skupiny. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) podpísalo memorandum o navýšení prostriedkov na podporu verejno-súkromných partnerstiev. K pôvodne alokovaným 200 miliónom eur môže v čase pribudnúť ďalších do 60 miliónov eur, pokiaľ to dovolí vývoj implementácie IROP a PRV SR. „Podpis memoranda je …

Oznámenie o zrušení výziev v rámci OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“) oznamuje žiadateľom, že dňa 5. mája 2017 zrušilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06. SO pristúpilo k zrušeniu výziev v súlade s ustanovením § 17 …

Stovky projektov z fondov EÚ skvalitnia život v regiónoch na Slovensku

Viac ako 1 200 projektových zámerov vo výške takmer 700 miliónov eur. Taká je doterajšia bilancia Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý má v gescii MPaRV SR. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) pokračuje v súlade s očakávaniami Európskej komisie. K tomuto záveru dospeli zástupcovia Európskej komisie na stretnutí o súčasnom stave implementácie IROP v Trnave. „Okrem momentálneho stavu Integrovaného regionálneho operačného …

2. pracovné stretnutie subjektov pôsobiacich v CR v okrese Svidník

Dňa 13.04.2017 sa v Malej zasadačke Okresného úradu vo Svidníku konalo 2. pracovné stretnutie platformy subjektov cestovného ruchu v okrese Svidník. Stretnutia sa zúčastnila aj Ing. Iveta Niňajová, PhD., členka expertnej skupiny pracujúcej v oblasti CR pre Úrad splnomocnenca Vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy (NRO), ktorá predstavila destinačný manažment a destinačný CR. Nazvala sa „pionierkou“ združovania v oblasti …

Zasadnutie VI. Valného zhromaždenia MAS Topoľa o.z.

Na základe pozvania Výkonného výboru MAS Topoľa o.z. sa dňa 30.03.2017 zúčastnili pracovníci CPRROS, n.o. na VI. Valnom zhromaždení MAS Topoľa v zasadačke MsÚ v Giraltovciach. Centrum na zasadnutí zastupovali Ing. Viera Dujakovičová a Ing. Kristína Imrichová. Po oboznámení sa s plnením hlavných úloh MAS Topoľa ako i s ostatnými bodmi programu vystúpila v rámci diskusie riaditeľka Ing. Viera Dujakovičová. Vo …

Okres Svidník očakáva v roku 2017 prvú podporu v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Svidník

Dňa 24.4.2017 bola tajomníkom Rady pre okres Svidník PaedDr. Jozefom Baslárom zvolaná pracovná schôdza členov Rady pre rozvoj okresu Svidník (ďalej Rada), ktorej cieľom bolo schváliť návrh prioritných projektov a návrh rozdelenia regionálneho príspevku pre subjekty okresu Svidník na rok 2017, ktorý následne predkladá prostredníctvom odboru podpory regionálneho rozvoja sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky …

Konferencia „Nové prístupy k plánovaniu vo svetle pripravenosti na lokálne dopady globálnych hrozieb/trendov“

Dňa 25.04.2017 sa v Košiciach uskutočnila záverečná konferencia projektu „Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia (ZIP)“ s názvom „Nové prístupy k plánovaniu vo svetle pripravenosti na lokálne dopady globálnych hrozieb/trendov“, na ktorej sa zúčastnil aj zástupca CPRROS, n.o. Cieľom konferencie bolo predstaviť výstupy, ktoré boli vypracované spoločne v spolupráci slovenských a ukrajinských odborníkov v …