Rozvoj okresu Svidník v roku 2017

Akčný plán rozvoja okresu Svidník bol schválený na základe východísk platných k obdobiu jeho tvorby a schvaľovania v auguste 2016. Jeho hlavným cieľom je podporiť, s ohľadom na miestne špecifiká a potenciál, tvorbu pracovných miest a zvýšiť kvalitu života na území okresu. Jednou z foriem takejto podpory je regionálny príspevok, ktorý pre okres Svidník predstavuje sumu 3 060 tis. EUR. Jeho rozdelenie …

Workshop o štátnej investičnej pomoci

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník začína svoju činnosť V súvislosti so zahájením činnosti Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník sa v malej zasadačke Domu kultúry konal dňa 31. januára 2017 workshop zameraný na podmienky štátnej investičnej pomoci. Samotný workshop otvoril prednosta Okresného úradu vo Svidníku Ing. Jozef Baslár, ktorý predstavil riaditeľku Centra Ing. Vieru Dujakovičovú a zástupcu agentúry SARIO …