Category «Aktuality»

Oznámenie pre prijímateľov NFP z PRV SR 2014-2020 a PRV SR 2007-2013

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, ktorí podpísali Zmluvu o NFP pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“). Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) upozorňuje všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka …

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo 17.07.2017 výzvu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.   Žiadosť o dotáciu môžu podať subjekty: Obec – zaradená do celoplošného …

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „IROP 2014–2020, verzia 3.0″

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 a 17 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejnilo na svojom webovom sídle www.mpsr.sk zmenu strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014–2020, …

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a …

Informácia o čerpaní fondov EÚ k 30.06.2017

Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 – 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka). Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 (13 989,53 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 30.06.2017 schválené prostriedky vo výške 781,38 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni …

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásil výzvu na predkladanie projektov k dotačnej schéme

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 30. júna 2017 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby …

Ľahší prístup k financovaniu projektov z operačného programu Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo s desiatimi lízingovými spoločnosťami zmluvy, ktoré majú uľahčiť prístup k úverom a k zdrojom z operačného programu Výskum a inovácie. Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) v snahe pokračovať v nastavenej spolupráci pri poskytovaní spolufinancovania súvisiaceho s realizáciou projektov počas programového obdobia 2007 …

Agrorezort podporí chov sladkovodných rýb na Slovensku

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spúšťa podporu chovu sladkovodných rýb na Slovensku. Prostredníctvom Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 podporí produktívne investície do akvakultúry zamerané na  budovanie nových a modernizáciu existujúcich akvakultúrnych prevádzok, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila 8 výziev v tejto oblasti …

Pokrok v implementácii eurofondových projektov pre marginalizované rómske komunity

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v rámci sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) zodpovedá za časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Ten prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponuje finančnými prostriedkami v hodnote 450 miliónov eur. V roku 2017 sa rezort vnútra zameral hlavne na implementáciu investičných projektov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho …

Vláda schválila nové transparentnejšie pravidlá hodnotenia veľkých projektov

Podpredseda vlády SR Peter Pellegrini a minister financií Peter Kažimír predložili novú metodiku na hodnotenie návratnosti drahých projektov a ich súladu so stratégiou štátu. Je to podľa nich priamy nástroj proti korupcii pri čerpaní prostriedkov. Dnes ho schválila vláda SR. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pokračuje vo svojich protikorupčných aktivitách. „Doteraz sa na posudzovanie projektov, …