Prezentácie zo školenia pre žiadateľov regionálneho príspevku

Dňa 8. marca 2017 sa v priestoroch účelového zariadenia Dom Hostí, Mánesova 1 v Košiciach uskutočnilo školenie pre žiadateľov regionálneho príspevku s názvom „Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie“. Toto školenie je povinný absolvovať každý prijímateľ regionálneho príspevku – štatutárny orgán žiadateľa alebo ním písomne poverená osoba, ktorá bude spracovávať dokumentáciu k verejnému obstarávaniu.

Od apríla bude SIEA vyhlasovať kolá Zelenej domácnostiam častejšie a pravidelne

Ak ešte zhotovitelia nezaslali žiadosť o preplatenie poukážky z projektu Zelená domácnostiam, mali by tak urobiť čím skôr. Platnosť poukážok sa končí v marci. Od apríla bude Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasovať kolá s menším objemom financií, ale pravidelne každý mesiac. Častejšie a pravidelne vyhlasované kolá by mali obmedziť doručovanie stoviek žiadostí o preplatenie …

Workshop šírenia dobrej praxe v oblasti sociálneho podnikania

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovali workshop venovaný  problematike podpory subjektov sociálnej ekonomiky a rozvoju sociálneho podnikania, dňa 28. februára 2017. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia samospráv a verejnej správy z dvanástich najmenej rozvinutých okresov, ktorí prejavovali záujem o sociálne podnikanie. Na seminári vystúpil štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav …

Štatút MAS môžu získať všetci žiadatelia

Šancu získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) ponúkne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) všetkým záujemcov s kvalitnými stratégiami z 1. kola výzvy. Na podporu verejno-súkromných partnerstiev v regiónoch MPRV SR vyčlení takmer 200 miliónov eur. Vedenie MPRV SR sa po diskusii s odbornou verejnosťou rozhodlo zrušiť pôvodnú výzvu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na udelenie …

Regionálna pomoc v okrese Svidník nadobúda reálne kontúry

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník (CPRROS, n.o.) začalo vo februári plniť úlohy Akčného plánu Vláda Slovenskej republiky na svojom výjazdovom zasadnutí v auguste 2016 schválila Akčný plán (AP) rozvoja okresu Svidník na roky 2016 – 2020. Základné oblasti rozvoja Akčného plánu sú definované tak, aby sa garantovala obsahová a časová koordinovanosť jednotlivých opatrení a úloh …

MPaRV SR rozširuje podpory na pestovanie jahôd, lieskových orechov, bazy či ruže jabĺčkovej

Zvýšenie diverzifikácie pestovaných plodín na Slovensku vnímame ako nevyhnutnú súčasť prípravy na klimatické zmeny a na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti krajiny. Rozširuje preto rozsah druhov ovocia a krmovín, na ktoré bude poskytovať podporu poľnohospodárom. „Rôznorodosť plodín pestovaných na Slovensku je nedostatočná. Ovplyvňuje to nielen pôdu, ale aj opeľovačov – včely. A vplyv to má aj na podnikanie poľnohospodárov. …

Rozvoj okresu Svidník v roku 2017

Akčný plán rozvoja okresu Svidník bol schválený na základe východísk platných k obdobiu jeho tvorby a schvaľovania v auguste 2016. Jeho hlavným cieľom je podporiť, s ohľadom na miestne špecifiká a potenciál, tvorbu pracovných miest a zvýšiť kvalitu života na území okresu. Jednou z foriem takejto podpory je regionálny príspevok, ktorý pre okres Svidník predstavuje sumu 3 060 tis. EUR. Jeho rozdelenie …

Workshop o štátnej investičnej pomoci

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník začína svoju činnosť V súvislosti so zahájením činnosti Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník sa v malej zasadačke Domu kultúry konal dňa 31. januára 2017 workshop zameraný na podmienky štátnej investičnej pomoci. Samotný workshop otvoril prednosta Okresného úradu vo Svidníku Ing. Jozef Baslár, ktorý predstavil riaditeľku Centra Ing. Vieru Dujakovičovú a zástupcu agentúry SARIO …