Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

Pre čo najefektívnejšiu prípravu žiadostí bola pripravená a dňa 03.08.2017 zverejnená Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorá žiadateľom vysvetlí a pomôže čo najsprávnejšie vyplniť žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Príručka sa vydáva s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri predkladaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a za účelom plynulého …

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje aj pre rok 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov. Cieľom pomoci je podporiť podnikateľské subjekty, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb, alebo procesov pri riešení inovačných projektov s vybranými riešiteľskými organizáciami. V záujme rozširovania portfólia riešiteľov projektov …

Oznámenie pre prijímateľov NFP z PRV SR 2014-2020 a PRV SR 2007-2013

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, ktorí podpísali Zmluvu o NFP pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“). Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) upozorňuje všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka …

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo 17.07.2017 výzvu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.   Žiadosť o dotáciu môžu podať subjekty: Obec – zaradená do celoplošného …

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „IROP 2014–2020, verzia 3.0″

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 a 17 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejnilo na svojom webovom sídle www.mpsr.sk zmenu strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014–2020, …

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a …

Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva …

Aj lesníctvo musí reagovať na nové trendy a výzvy

Lesnícky sektor je ovplyvnený globalizáciou, digitalizáciou, zmenenými požiadavkami na spoločnosť a zmenami na trhu práce. Podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej, ak má lesnícky sektor ostať životaschopný a zlepšiť svoju úlohu v spoločnosti, nemôže tieto trendy ignorovať. Aj o týchto témach sa v súčasnosti diskutuje na stálej ministerskej konferencii o ochrane lesov Forest Europe, ktorej spolupredsedá Slovensko. „Začína …

Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu

„Náš rezort má vo svojej kompetencii okrem poľnohospodárstva aj rozvoj vidieka a toto poslanie napĺňame aj touto novou výzvou,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „Naším cieľom je zvýšiť podiel obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou, odvádzaním a čistením odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.“ „Táto výzva je zaradená do programu s názvom Integrovaný regionálny operačný …