Category «Aktuality»

SAŽP vydala nové publikácie k problematike environmentálnych záťaží

Publikácia Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží okrem iného popisuje sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží, napríklad sanácie záťaží po Sovietskej armáde. Publikácia si kladie za cieľ postupne v niekoľkých častiach informovať o úspešných aktivitách Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia či Štátneho …

Aké bude Slovensko v roku 2030? Strategický plán ministerstva zohľadňuje pandémiu

Veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi sú jedným z hlavných problémov Slovenska. Rozvoj regiónov sa vo veľkej miere spomína aj v dokumente Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (Slovensko 2030), ktorého gestorom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Stratégia sa do konca novembra nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Predstavená bola …

Verejné obstarávania by mali realizovať prostredníctvom odborných garantov

Základným pilierom návrhu zásadnej novely verejného obstarávania z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je profesionalizácia v tejto oblasti. Vychádza z pôvodného zámeru, ktorý úrad vypracoval ešte v roku 2018. „Pôvodný legislatívny zámer, ktorý schválila vláda, počítal s dvomi základnými modelmi profesionalizácie, a to s konceptom stavovskej organizácie, teda Komory verejného obstarávania, a s konceptom odborných garantov pod záštitou Úradu pre verejné obstarávanie,“ povedal v novom podcaste odborník úradu …

O dotáciu na nájomné je možné požiadať aj za september

Rezort hospodárstva rozširuje obdobie, za ktoré je možné získať dotáciu na nájomné v rámci prvej vlny. Žiadosť je možné podať aj za nájomcov, ktorých sa dotkli primárne septembrové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Príspevok na nájomné za september tak môžu po novom získať tí, ktorých sa týkalo zrušenie hromadných podujatí nad 1 000 ľudí, hromadných …

Fond na podporu umenia – Výzva č. 1/2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí …