Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov (NRO)

Novelou zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov (NRO), ktorou sa 18.9.2017 na svojom rokovaní zaoberala Hospodárska a sociálna rada (HSR) SR, by sa ich počet mal zvýšiť na 17. Uviedol to v rámci rokovania tripartity splnomocnenec vlády pre NRO Anton Marcinčin. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2018. „V návrhu (novely zákona) mám tri …

Podpora na medzinárodné uplatnenie pre malé a stredné podniky

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu budú podporovať malé a stredné podniky prostredníctvom národného projektu „Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“. Financie na projekt vo výške 35,5 milióna eur sú zo zdrojov Európskej únie a Slovenskej republiky. Cieľ Národného projektu je podpora malých a stredných podnikov pre ich uplatnenie sa na medzinárodnom trhu a posilnenie ich konkurencieschopnosti. …

Plnenie a priority akčných plánov na stretnutiach splnomocnenca priamo v regiónoch

Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov iniciuje v druhej polovici septembra a v mesiaci október 2017 regionálne stretnutia so širokou základňou žiadateľov o regionálny príspevok a NFP z EŠIF, zástupcov samosprávy, podnikateľov, predstaviteľov Centier podpory regionálneho rozvoja či Regionálnych rozvojových agentúr, ako aj skupiny expertov, podieľajúcich sa na realizácii akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy. Témami stretnutí …

Informácia o čerpaní fondov EÚ k 31.08.2017

Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 – 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka). Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 (13 972,09 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 31.08.2017 schválené prostriedky vo výške 989,80 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni …

Školenie na tému „Preukazovanie hospodárnosti nárokovaných výdavkov“

Dňa 14.09.2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo školenie určené pre zamestnancov Centier podpory regionálneho rozvoja, ktoré organizovala sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR v spolupráci s odborom kontroly verejného obstarávania. Účelom školenia bolo preukazovanie hospodárnosti nárokovaných výdavkov v rámci ŽoRP za účelom plynulého a efektívneho procesu vyplácania regionálneho príspevku. Samozrejme, na našich stránkach Vás budeme informovať …

Program obnovy dediny 2018

Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2018, v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2018 bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu …

Schválený národný projekt pomôže obciam pri vysporiadaní pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválil Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách (NP PVP MRK). Je to jeden z programov balíka ÚSVRK, realizovaného prostredníctvom súboru národných projektov v 150 obciach za účelom zrýchlenia procesu integrácie marginalizovaných …

MH SR podporí 50 miliónmi eur podniky v najmenej rozvinutých okresoch

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie dnes vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch SR. Cieľ opatrenia je posilniť ekonomiku a zvýšiť životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých okresoch. Informovali o tom podpredseda vlády Peter Pellegrini a minister …