Oznámenie RO pre PRV SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu MAS

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného …

Rozšírenie zoznamu najmenej rozvinutých okresov SR (výzva na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie informuje žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08) o rozšírení zoznamu najmenej rozvinutých okresov SR, ktorý je vedený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej …

V OP Ľudské zdroje sa navýšia financie, slúžiť majú na zamestnávanie

Prostriedky v Operačnom programe Ľudské zdroje sa navýšia o 12,4 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu 8.11.2017 schválila vláda. Zdroje majú slúžiť na podporu zamestnanosti. Dôvodom dodatočnej alokácie pre Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci prioritnej osi 2 Operačného programu Ľudské zdroje je prehodnotenie viacročného finančného rámca na roky 2014 …

Vláda schválila nový zákon o poskytovaní investičných stimulov

Nový zákon podporuje znižovanie regionálnych rozdielov a zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky určením priorít predovšetkým do výskumu a vývoja, moderných technológií a investícií s vyššou pridanou hodnotou. Podmienkou investičnej pomoci už nebudú vytvorené pracovné miesta. Snahou rezortu hospodárstva je motivovať investorov k investíciám hlavne v menej rozvinutých regiónoch.

Novela zákona o podpore NRO z dielne ÚV SR s progresívnymi zmenami

Vedúci úradu vlády Igor Federič predložil na rokovanie vlády SR dňa 8.11.2017 návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú vláda SR schválila. Novela prináša viacero progresívnych zmien, ktoré rozširujú pôsobnosť zákona na ďalšie zaostávajúce okresy SR – zvýšenie počtu najmenej rozvinutých okresov sa dosiahne zmenou výpočtu miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike pre …

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti: nový nástroj tvorby pracovných miest

Dňa 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma pomoci de minimis) po tom, ako ju Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo v Obchodnom vestníku. Predmetom Schémy pomoci de minimis je poskytovanie minimálnej pomoci formou dotácie alebo regionálneho príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z prostriedkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR. Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom …

MH SR vyhlásilo výzvu na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP prostredníctvom podpory zavádzania systémov manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a/alebo posudzovania zhody výrobkov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09).