Category «Aktuality»

Správa o stave životného prostredia za rok 2017

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vydalo Správu o stave životného prostredia za rok 2017. Podľa nej sa kvalita ovzdušia na Slovensku zlepšuje, klesá aj podiel skládkovaného komunálneho odpadu. Napriek tomu v dôsledku zhoršenia kvality životného prostredia dochádza k zvýšenej chorobnosti. Na tento súvis upozorňuje „téma roka“ v Správe o stave životného prostredia Slovenskej republiky …

K údajom o ovzduší či prírodných vplyvoch sa občania i podnikatelia dostanú jednoduchšie

Údaje, na základe ktorých budú vedieť napríklad stavitelia vyhodnotiť, aké sú prírodné vplyvy na území ich záujmu, budú ľahšie dostupné a zrozumiteľnejšie. Ide o tzv. priestorové údaje, ktoré pomôžu napríklad určiť, či sa na konkrétnom území nenachádza skládka odpadov alebo iná environmentálna záťaž, či aký je na ňom stav ovzdušia. Datasety, v ktorých občania či podnikatelia nájdu …

Eurofondové dopravné projekty majú zabezpečené spolufinancovanie

Slovenská republika podpísala s Európskou investičnou bankou (EIB) novú rámcovú Dohodu o financovaní. Ministerstvo dopravy a výstavby SR z nej bude čerpať rámcový úver na spolufinancovanie investícií v oblasti dopravy pre projekty Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Hodnota rámcovej zmluvy je 319,6 miliónov eur.

Rekvalifikácie pomáhajú nezamestnaným

Rekvalifikácia uchádzačov o zamestnanie zlepšuje ich šancu nájsť si prácu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu sociálnej politiky „Kto chce žať, musí siať“, ktorá skúma čistú účinnosť projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny REPAS. Absolvovanie kurzu prinieslo účastníkom aj vyššie priemerné zárobky. Výrazný pozitívny efekt rekvalifikácie na uplatnenie na trhu práce sa prejavil medzi …

Centrum sociálnych služieb Atrium vo Svidníku vynovené aj vďaka regionálnemu príspevku

V novembri 2018 bola podpísaná zmluva medzi neziskovou organizáciou Atrium Svidník n.o. a Úradom vlády SR o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 150 000,- €. Za tieto finančné prostriedky bude zrealizovaná nadstavba 3. nadzemného podlažia posledného zo štyroch objektov, v ktorých Centrum sociálnych služieb Atrium sídli,  v rozsahu hrubej stavby a prestrešenia.

M. Hlivák víta schválenie novely zákona o verejnom obstarávaní

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák víta schválenie novely zákona o verejnom obstarávaní. „Teší ma, že poctivá práca zamestnancov úradu, ktorá išla nadštandardne nad rámec zákona, bola z pohľadu legislatívneho procesu úspešne zavŕšená.Od nového roka čakajú oblasť verejného obstarávania zásadné zmeny, ktoré zvýšia transparentnosť, zjednodušia proces verejných súťaží a pomôžu tak všetkým subjektom vstupujúcim …

SAŽP vydala Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny

Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale naopak minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je záležitosť lokálna. Adaptačné opatrenia na zmenu klímy predstavujú súbor možností prírodných a sociálno-ekonomických systémov prispôsobiť sa prebiehajúcim alebo očakávaným zmenám klímy, s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky, prípadne využívať pozitívne účinky zmeny klímy.

V Bratislave sa stretol výbor iniciatívy, ktorá ma pozdvihnúť menej rozvinuté regióny EÚ

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval v uplynulých dňoch zasadnutie špeciálneho riadiaceho výboru, ktorý diskutoval o financovaní menej rozvinutého Prešovského kraja. Rozvoj takýchto regiónov rieši tzv. Iniciatíva dobiehajúcich regiónov, ktorej cieľom je pracovať na systémovej podpore najmenej rozvinutých a zaostávajúcich regiónov a pozdvihnúť tak regióny Európskej únie. Stretnutie ÚPVII zorganizoval v spolupráci s Európskou komisiou (EK), Svetovou bankou a Prešovským …