Category «Aktuality»

Informácia o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou

Cieľom výzvy s kódom GGC01, vyhlásenej správcom programu – Úradom vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021, je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy. Hlavnou ambíciou tejto výzvy je podpora vysoko kvalitných projektov …

Informácia o plánovanom vyhlásení výzvy schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou

Cieľom výzvy s kódom GGC02, vyhlásenej správcom programu – Úradom vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021, je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy. Táto výzva poskytuje príležitosť realizovať projekty s iniciatívami …

Envirofond – Špecifikácia činností podpory na rok 2020

Oddiel I. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2020 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosti o podporu formou dotácie je potrebné predložiť do 31.10.2019. A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE …

Na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni je vyčlenených 5 miliónov €

Verejnoprávne inštitúcie, ako sú napríklad verejné vysoké školy, tiež subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a zároveň neziskové organizácie verejného sektora môžu získať podporu na vypracovanie energetických auditov, ktoré im pomôžu identifikovať opatrenia vhodné na financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb.

MPSVR SR: Preverili sme stav voľných pracovných miest

Hoci úrady práce evidujú viac ako 136-tisíc záujemcov, ktorí sú ihneď pripravení nastúpiť do práce, zamestnávatelia majú problém s obsadzovaním voľných pozícií. Tých dokonca mesiac čo mesiac pribúda. Preverili sme preto, či sú všetky hlásené voľné miesta reálne a ako úrady spolupracujú pri ich obsadzovaní.