Category «Aktuality»

Aktérov kultúrneho a kreatívneho priemyslu spája platforma ministerstva

Aktérov kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) z rôznych oblastí spája Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel. Ministerstvo kultúry ju založilo ako svoju pracovnú skupinu v auguste tohto roka. Nadväzuje v nej na dialóg, ktorý začalo s členmi dočasnej pracovnej skupiny na riešenie následkov vzniknutých šírením ochorenia COVID-19 na území SR v oblasti kultúry.

Výzva na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. novembra 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2.

Agorezort zainvestuje 21 miliónov EUR do rozvoja slovenských fariem

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku. Poľnohospodári si môžu podať žiadosť výlučne elektronicky a to od 01.03.2021 do 31.03.2021.

Úrad priemyselného vlastníctva vám pomôže získať na podporu podnikania až 1 500 eur!

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 výrazne ovplyvnila fungovanie podnikateľského sektora v celej EÚ s najväčším dopadom na malé a stredné podniky (MSP). Z tohto dôvodu Európska komisia v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ako aj s Úradom priemyselného vlastníctva SR zakladajú nový fond pre MSP. Cieľom je priama finančná podpora tých MSP, …

Podmienky a povinnosti pri čerpaní investičnej pomoci na Slovensku budú miernejšie

Podmienky a povinnosti pri čerpaní investičnej pomoci sa pre pandémiu koronavírusu zmiernia. Národná rada SR schválila novelu zákona z dielne rezortu hospodárstva, ktorá prináša zmeny pri čerpaním pomoci od štátu. „Koronavírus zásadným a nepredvídateľným spôsobom ovplyvnil prijímateľov investičnej pomoci, ako aj ich schopnosť plniť ustanovenia stanovené pri schvaľovaní. V krajných prípadoch by to mohlo viesť až k …

Fond na podporu umenia: Výzva č. 2/2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí …

O dotáciu na vybudovanie elektronabíjacích staníc je možné požiadať do konca roka

Termín na predkladanie žiadostí na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc sa z dôvodu pandémie predlžuje o jeden mesiac. Záujemcovia môžu žiadosti o dotáciu predkladať až do 31. decembra 2020. Výzva bola vyhlásená 2. septembra a pôvodný termín predkladania žiadostí bol do 30. novembra. Ministerstvo hospodárstva SR ide už druhýkrát podporiť budovanie elektronabíjačiek. Vyčlenených je 650-tisíc …