Category «Národnostné menšiny»

Obce majú jedinečnú možnosť zapojiť sa do národného projektu na zmiernenie následkov koronavírusu v obciach

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pozýva starostov, aby sa čo najskôr zapojili do národného projektu, ktorého cieľom je podporiť riešenie aktuálnych nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), nachádzajúcich sa vo všetkých krajoch Slovenska mimo Bratislavského.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadosti o štipendium, ktorá je určená predovšetkým pre profesionálnych umelcov, ktorí v dôsledku pandémie koronavírusu prišli o svoje príjmy. Ide najmä o SZČO alebo takých umelcov, ktorí počas trvania pandémie nemali trvalý alebo iný pracovný pomer.

Výzva zameraná na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 18. augusta 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít postupom jednoduchých pozemkových úprav s kódom OPLZ-PO5-2020-4. Výzvu a potrebné prílohy k nej nájdete na stránke MV …

Ministerstvo vnútra pomôže obciam s procesom vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami

Otázka vysporiadania pozemkov v osídleniach marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) sa významne dotýka pretrvávajúceho spoločenského problému, ktorým je stav bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom pod obydliami MRK. Vysporiadanie pozemkov je jedným zo základných predpokladov pre sociálno-ekonomickú integráciu MRK do spoločnosti, ktorá je úzko spojená s pocitom bezpečia domova, zlepšením etnických vzťahov, a teda …

Informačný seminár k výzve LDI01 zameranej na vybudovanie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021, skrátene „Miestny rozvoj a inklúzia“, oznamuje, že Informačný seminár k výzve LDI01, vrátane predstavenia potenciálnych nórskych partnerov a možnosti individuálnych rozhovorov, sa uskutoční:

Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (LDIBF01) – komponent Miestny rozvoj a inklúzia

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje výzvu LDIBF01 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ určenú pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci výzvy LDI01 na podporu miestneho rozvoja a inklúzie:

Štipendijný program Rómskeho vzdelávacieho fondu je vyhlásený

Hlavným cieľom Štipendijného programu Roma Education Fund je prispieť k vytvoreniu dostatočne veľkej skupiny Rómov, ktorí budú vysokoškolsky vzdelaní, sebaistí, a hrdí na svoju identitu, akademicky a sociálne zdatní, ktorí budú mať zručnosti a kvalifikáciu, ktorá im umožní stať sa profesionálmi vo svojom odbore, ale zostať aj pevne spojení s rómskou komunitou a podporovať jej …