Category «« OP VaI»

MH SR pokračuje v podpore inteligentných inovácií v priemysle

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Na výzvu je vyčlenených 35 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať na jeden projekt príspevok maximálne do výšky 3 miliónov eur, minimálna výška je 100-tisíc eur. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Postupy zadávania a kontroly zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní

MH SR oznamuje žiadateľom, že prijatím novely zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 26.9.2018 boli spod pôsobnosti tohto zákona vyňaté zákazky zadávané osobami, ktorým verejný obstarávateľ (poskytovateľ) poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (NFP).

Revízia operačného programu Výskum a inovácie

Dňa 27.9.2018 vydala Európska komisia rozhodnutie č. C(2018) 6370, ktorým schválila zmenu OP Výskum a inovácie, verzia 4.0. Zmena OP VaI bola iniciovaná v nadväznosti na zrušenie finančného záväzku (decommitment) z r. 2014, dosiahnutý na konci r. 2017, ako aj s ohľadom na legislatívne zmeny, vývoj prostredia výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku a tiež skúsenosti, ktoré vyplynuli z procesu implementácie …