Envirofond: Špecifikácia činností podpory na rok 2021

Oznam! V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle dokumenty: Špecifikácia činností podpory na rok 2021

Fond udržania zamestnanosti rezortu práce naberá kontúry

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes (14.08.2020) predstavilo návrh slovenského systému „Kurzarbeit“, ktorý zasiela do medzirezortného pripomienkového konania. Navrhuje v ňom, aby samotná výška dávky pre zamestnanca bola pri skrátení pracovnej doby približne 80% jeho čistej mzdy.

Možnosť zlepšiť život detí zo znevýhodnených oblastí s podporou nórskych grantov

Úrad vlády SR vyhlásil pred časom výzvu LDI01 v programe Miestny rozvoj a inklúzia spolu s bilaterálnou výzvou určenou pre možnosť vycestovania do Nórska s cieľom nájsť si partnera a pripraviť žiadosť o projekt v rámci výzvy LDI01. Tento program je zameraný na sociálny a hospodársky rozvoj najmenej rozvinutých okresov Slovenska prostredníctvom podpory služieb a infraštruktúry …

Získať dotáciu na nájomné môžu už aj podniky v ťažkostiach

Ministerstvo hospodárstva SR rozširuje okruh subjektov, ktoré môžu získať dotáciu na nájomné. Ide o podniky, ktoré boli schémou definované ako podniky v ťažkostiach. Pre mikro a malé podniky v ťažkostiach budú platiť rovnaké podmienky ako pre ostatné firmy, stredné a veľké podniky sa budú riadiť schémou de minimis, ktorá obmedzuje výšku pomoci pre jeden podnik na výšku 200 …

Pracoviská ÚVO v regiónoch majú podporiť nakupovanie za verejné zdroje

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v regiónoch by mali podporiť nakupovanie za verejné zdroje. Od začiatku roka sa otvorili tri, najbližšie by malo takéto pracovisko vzniknúť v Trnave. Uviedol to v pondelok predseda úradu Miroslav Hlivák po stretnutí s predsedom Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozefom Viskupičom.

Výzva zameraná na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 18. augusta 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít postupom jednoduchých pozemkových úprav s kódom OPLZ-PO5-2020-4. Výzvu a potrebné prílohy k nej nájdete na stránke MV …

Ako zjednodušiť fondy EÚ? Pýtali sme sa aj prijímateľov aj poskytovateľov podpory z eurofondov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR začalo v júli 2020 zhromažďovať podnety od prijímateľov podpory z fondov EÚ, týkajúce sa administratívnych prekážok a problémov brániacich efektívnej realizácii projektov. Úrad splnomocnenca odpovedal na výzvu ministerstva výsledkami mapovania problémov z pohľadu sektora mimovládnych neziskových organizácií.