Category «Aktuality»

Finančné limity platné od 1. 1. 2019

Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Správa o stave životného prostredia za rok 2017

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vydalo Správu o stave životného prostredia za rok 2017. Podľa nej sa kvalita ovzdušia na Slovensku zlepšuje, klesá aj podiel skládkovaného komunálneho odpadu. Napriek tomu v dôsledku zhoršenia kvality životného prostredia dochádza k zvýšenej chorobnosti. Na tento súvis upozorňuje „téma roka“ v Správe o stave životného prostredia Slovenskej republiky …

K údajom o ovzduší či prírodných vplyvoch sa občania i podnikatelia dostanú jednoduchšie

Údaje, na základe ktorých budú vedieť napríklad stavitelia vyhodnotiť, aké sú prírodné vplyvy na území ich záujmu, budú ľahšie dostupné a zrozumiteľnejšie. Ide o tzv. priestorové údaje, ktoré pomôžu napríklad určiť, či sa na konkrétnom území nenachádza skládka odpadov alebo iná environmentálna záťaž, či aký je na ňom stav ovzdušia. Datasety, v ktorých občania či podnikatelia nájdu …

Eurofondové dopravné projekty majú zabezpečené spolufinancovanie

Slovenská republika podpísala s Európskou investičnou bankou (EIB) novú rámcovú Dohodu o financovaní. Ministerstvo dopravy a výstavby SR z nej bude čerpať rámcový úver na spolufinancovanie investícií v oblasti dopravy pre projekty Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Hodnota rámcovej zmluvy je 319,6 miliónov eur.

Rekvalifikácie pomáhajú nezamestnaným

Rekvalifikácia uchádzačov o zamestnanie zlepšuje ich šancu nájsť si prácu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu sociálnej politiky „Kto chce žať, musí siať“, ktorá skúma čistú účinnosť projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny REPAS. Absolvovanie kurzu prinieslo účastníkom aj vyššie priemerné zárobky. Výrazný pozitívny efekt rekvalifikácie na uplatnenie na trhu práce sa prejavil medzi …