Projekty podporené RP

Projekty z okresu Svidník podporené regionálnym príspevkom (RP) od 01.09.2016

 

1. Mesto Svidník – RP: 20 000,00 eur

Účel: Úhrada výdavkov spojených s interiérovým vybavením bytových jednotiek nižšieho štandardu v meste Svidník (zmluva č. 371/2017)


2. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. – RP: 587 632 000,00 eur

Účel: Úhrada výdavkov spojených so zabezpečením činnosti Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník (zmluva č. 468/2017)

Dodatkom č. 1/2018 účinným od 24.11.2018 upravená výška RP: 530 050,00 eur.


3. Mesto Svidník – RP: 100 000,00 eur

Účel: Úhrada výdavkov spojených s realizáciou zateplenia obvodového plášťa objektu ZŠ Karpatská vo Svidníku (zmluva č. 959/2017)


4. Mesto Svidník – RP: 40 000,00 eur

Účel: Úhrada výdavkov spojených s realizáciou zateplenia Základnej umeleckej školy, ulica Komenského vo Svidníku (zmluva č. 1061/2017)


5. Obecný podnik Kružlová, s.r.o. – RP: 150 000,00 eur

Účel: Úhrada výdavkov spojených s materiálovo technickým vybavením, prevádzkou a rekonštrukciou budovy obecného podniku Kružlová, s.r.o. (zmluva č. 202/2018)


6. Mesto Svidník – RP: 500 000,00 eur

Účel: Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou objektu mosta ponad Ondavu a Ul. Festivalovej vo Svidníku (zmluva č. 203/2018)

Dodatkom č. 1/2019 účinným od 11.04.2019 upravené zmluvné podmienky.


7. Obec Stročín – RP: 10 000,00 eur

Účel: Úhrada výdavkov spojených s prekládkou distribučného vzdušného NN vedenia v obci Stročín (zmluva č. 204/2018)

Dodatkom č. 1/2018 účinným od 04.12.2018 upravený rozpočet projektu.


8. Obecný podnik Jedľová, s.r.o. – RP: 75 000,00 eur

Účel: Úhrada výdavkov spojených s materiálovo technickým vybavením, prevádzkou a nákupom strojov a dopravného prostriedku obecného podniku Jedľová s.r.o. (zmluva č. 205/2018)


9. Obecný podnik Roztoky, s.r.o. – RP: 69 100,00 eur

Účel: Úhrada výdavkov spojených s materiálovo technickým vybavením, prevádzkou a nákupom dopravných prostriedkov obecného podniku v obci Roztoky (zmluva č. 206/2018)


10. Obecný podnik Rovné, s.r.o. – RP: 86 150,00 eur

Účel: Úhrada výdavkov spojených s materiálovo technickým vybavením, prevádzkou a nákupom dopravných prostriedkov obecného podniku v obci Rovné (zmluva č. 207/2018)


11. Atrium Svidník, n.o. – RP: 150 000,00 eur

Účel: Úhrada výdavkov spojených s výstavbou III. nadzemného podlažia objektu SO 04 Centra sociálnych služieb Svidník (zmluva č. 1109/2018)


12. DREVOKAP s.r.o. – RP: 20 000,00 eur

Účel: Úhrada výdavkov spojených so zakúpením hydraulického nakladača na manipuláciu s drevnou hmotou (zmluva č. 1114/2018)


13. KOMAS s.r.o. – RP: 104 249,00 eur

Účel: Úhrada výdavkov spojených s dokončením nových výrobných priestorov prevádzky KOMAS s.r.o. (zmluva č. 1168/2018)


14. MARTEX EU, s.r.o. – RP: 54 412,00 eur

Účel: Podpora podnikania podnikateľského subjektu MARTEX EU, s.r.o. za účelom tvorby 6 nových pracovných miest (zmluva č. 243/2019)