Zamestnanci

Mgr. Ladislav Hribik, riaditeľ CPRROS, n.o.

Profesionálnu činnosť začal v rezorte lesného a vodného hospodárstva na pozíciách vedúceho lesného obvodu, neskôr technika pre pestovanie a ochranu lesov a riaditeľa súkromného lesného závodu. Od roku 2002 pôsobil v rôznych riadiacich pozíciách štátnej správy, ako hlavný radca vzdelávania Úradu pre štátnu službu, neskôr poverený riaditeľ, hlavný radca ľudských zdrojov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, riaditeľ osobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Popri činnosti v štátnej správe vykonával práce lektora a supervízora a bol vedúcim tímu optimalizácie procesov v podmienkach úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. V rokoch 2002 a 2008 bol členom Akreditačnej komisie MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie. Od roku 2008 pôsobí v treťom sektore na rôznych pozíciách ako projektový manažér, manažér vzdelávania a venuje sa štrukturálnym fondom, projektom zamestnanosti, sociálnych vecí a vzdelávania dospelých.

 

Mgr. Lenka Kahancová, odborná asistentka

Pracovnú činnosť začala v roku 2004 ako odborný referent v Regionálnej rozvojovej agentúre Svidník. V rokoch 2007-2008 pôsobila v uvedenej organizácii aj ako technický pracovník projektu „Infobod pre územie PSK“ v rámci Programu INTERREG IIIA PL-SR, kde mala na starosti hlavne kontrolu doručených žiadostí o platbu od konečných prijímateľov pred ich odoslaním na MVRR SR, prípravu a distribúciu informačných materiálov, poskytovanie komplexných informačných a poradenských služieb prijímateľom pomoci a i. V roku 2008 bola lektorom kurzu „Základy práce s PC a práce s internetom“ v rámci schváleného projektu SOP Ľudské zdroje „Projektoví manažéri – šanca pre región“, ktorý mal prispieť k zlepšeniu zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením.