Naša činnosť

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. (CPRROS) vzniklo ako iniciatíva členov Rady pre rozvoj okresu Svidník pre zabezpečenie koordinácie pri plnení opatrení pre rozvoj okresu. Úlohy CPRROS vyplývajú z úloh uvedených v Akčnom pláne rozvoja okresu Svidník, ktorý bol vládou SR prijatý uznesením č. 366 dňa 31.08.2016.

Centrum je výkonným orgánom pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít, ako aj projektové stredisko pre prípravu kľúčových aktivít – Akčného plánu na zabezpečenie úloh technického sekretariátu, mediálnej a komunikačnej podpory, na podporu inkluzívneho verejného obstarávania, metodickú podporu tvorby spoločných projektov a iniciatív aktérov v území, spracovaním strategických dokumentov okresu Svidník. Hlavným cieľom je podpora aktivít smerujúcich k vytvoreniu 1 418 pracovných miest do roku 2020 v súlade s Akčným plánom pre okres Svidník. CPRROS n.o. nebude vykonávať hospodársku činnosť počas realizácie opatrení Akčného plánu okresu Svidník, ani v období udržateľnosti projektu.

Jednou z úloh je koordinácia činnosti Rady pre rozvoj okresu Svidník a miestnych akčných skupín (MAS) v súlade s uznesením vlády č. 254/2016 (úloha B.18), Regionálnej rozvojovej agentúry Svidník a OOCR, najmä prostredníctvom prepojenia aktivít a podpory implementácie stratégií miestneho rozvoja s prepojením cieľov Akčného plánu.