Dunajský nadnárodný program

Dunajský nadnárodný program je finančný nástroj Európskej územnej spolupráce (ETC), ktorý je známejší pod názvom INTERREG. ETC je jedným z cieľov kohéznej politiky EÚ a poskytuje rámec pre implementáciu spoločných aktivít a výmenu skúseností medzi národnými, regionálnymi a miestnymi subjektmi z rôznych členských štátov.

Projektovými prijímateľmi môžu byť miestne, regionálne a národné verejné orgány, verejnoprávne inštitúcie, medzinárodné organizácie a súkromné organizácie (vrátane súkromných podnikov z krajín EÚ programovej oblasti) s právnou subjektivitou.

Projekty musia vytvoriť nadnárodné partnerstvá, aby spolupracovali v nasledujúcich tématických prioritách:

  • Inovatívny a sociálne zodpovedný Dunajský región
  • Dunajský región zodpovedný vo vzťahu k životnému prostrediu a kultúre
  • Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný Dunajský región
  • Dobre spravovaný Dunajský región

 

Dunajský nadnárodný program oslovuje záujemcov až zo 14 krajín Európy, čo je jeden z najvyšších počtov v rámci programov Interreg. Z uvedeného počtu je 9 členských štátov EÚ (Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko-Badensko-Württembergsko a Bavorsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) a 5 krajín mimo EÚ (Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina – 4 oblasti: Chernivetska, Ivano-Frankivska, Zakarpatská, Odeská). Z geografického hľadiska sa jedná o rovnaké územie ako pokrýva Dunajská stratégia.

Podrobné informácie ku každej výzve na predkladanie projektov sú potenciálnym žiadateľom k dispozícii na webovom sídle www.interreg-danube.eu ihneď po zverejnení výzvy.

Národným kontaktným bodom a Národným kontrolórom pre slovenských partnerov je Úrad vlády SR: www.danube.vlada.gov.sk

Riadiacim orgánom a Spoločným technickým sekretariátom je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarska so sídlom v Budapešti.