NP „Cesta na trh práce“ spustený

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že bolo zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov v rámci NP „Cesta na trh práce“ – Aktivity č. 1, 2, 3, 4, 5 – v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktivita č.1: Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ/znevýhodnených UoZ

Rozpočet na Aktivitu č. 1:   4 890 000,00 Eur

Oprávnenou cieľovou skupinou sú UoZ/znevýhodnení UoZ, evidovaní v rámci oprávneného územia podľa zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v Prešovskom kraji sú to okresy Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov n/Topľou).

Úrad poskytne finančný príspevok zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto UoZ/znevýhodneného UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času na dobu určitú, minimálne na 20 mesiacov alebo na neurčitý čas s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 20 mesiacov.

Povinná doba trvania pracovného miesta je najmenej 20 mesiacov, pričom finančný príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi mesačne najviac počas prvých 15 mesiacov. Po uplynutí podpornej doby bude zamestnávateľ povinný podporované miesto udržať po dobu minimálne 5 mesiacov (bez finančného príspevku).

Oprávnenými žiadateľmi sú zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti.

Mesačná výška príspevku je 85% z CCP zamestnanca, najviac však vo výške MCCP ustanovenej na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre rok 2017 je príspevok najviac vo výške MCCP, t.j. 588,11 Eur.

Spôsob financovania oprávnenej aktivity: formou refundácie uhradených oprávnených výdavkov na základe preukázaných účtovných dokladov dokumentujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Finančné príspevky poskytnuté na podporu vytvárania pracovných miest podnikateľom, resp. subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť sú pomocou poskytnutou v súlade s podmienkami Schémy pomoci DM č. 16/2014 v platnom znení a Schémy DM č. 7/2015 v platnom znení.

 

Aktivita č. 2: Podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ v sociálnych podnikoch pracovnej integrácie

Rozpočet na Aktivitu č. 2:   4 900 000,00 Eur

Oprávnenou cieľovou skupinou sú znevýhodnení UoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti evidovaní v rámci oprávneného územia podľa zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v Prešovskom kraji sú to okresy Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov n/Topľou).

Úrad poskytne finančné príspevky zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto znevýhodneného UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času na dobu určitú, minimálne na 24 mesiacov alebo na neurčitý čas s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 24 mesiacov.

Povinná doba trvania pracovného miesta je najmenej 24 mesiacov, finančné príspevky sa poskytujú zamestnávateľovi mesačne počas 24 mesiacov. Po uplynutí podpornej doby nie je zamestnávateľ povinný podporené pracovné miesto udržať.

Oprávneným žiadateľom je subjekt, ktorý má rozhodnutím priznané postavenie sociálneho podniku pracovnej integrácie.

Mesačná výška príspevku je 95% z CCP zamestnanca, najviac však vo výške MCCP ustanovenej na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa príspevok poskytuje počas prvých 15 mesiacov. Pre rok 2017 najviac vo výške MCCP 588,11 Eur.

Mesačná výška príspevku je 60% z CCP zamestnanca, najviac však vo výške MCCP ustanovenej na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa príspevok poskytuje počas ďalších deviatich mesiacov.

Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s vykonávaním pracovnej činnosti zamestnanca (napr. na pracovné náradie, pracovné pomôcky, osobné ochranné pracovné prostriedky a pod.) jednorázovo najviac vo výške 7% CCP, vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre rok 2017 je to najviac vo výške 83,85 Eur. Uvedená maximálna výška príspevku je rovnaká pri plnom, ale aj polovičnom pracovnom úväzku. Ak zamestnávateľ poberá tento príspevok na viacerých zamestnancov, je možné ho kumulovať.

Spôsob financovania oprávnenej aktivity: formou refundácie uhradených oprávnených výdavkov na základe preukázaných účtovných dokladov dokumentujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Finančné príspevky poskytnuté na podporu vytvárania pracovných miest podnikateľom, resp. subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť sú pomocou poskytnutou v súlade s podmienkami Schémy pomoci DM č. 16/2014 v platnom znení a Schémy DM č. 7/2015 v platnom znení.

 

Aktivita č. 3: Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov

Rozpočet na Aktivitu č. 3:   21 516 702,26 Eur

Oprávnenou cieľovou skupinou sú UoZ/znevýhodnení UoZ, evidovaní v rámci oprávneného územia podľa zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v Prešovskom kraji sú to okresy Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov n/Topľou).

Finančný príspevok sa poskytne užívateľovi – verejnému zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania príjme do pracovného pomeru UoZ/znevýhodneného UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Finančný príspevok sa poskytuje najmenej počas 3 mesiacov a najviac počas 12 mesiacov v závislosti od dohodnutej doby trvania pracovného pomeru. Po uplynutí podpornej doby nie je zamestnávateľ povinný podporované miesto udržať.

Oprávnenými žiadateľmi (zamestnávateľmi) sú:

  1. obec alebo samosprávny kraj (ďalej len „VÚC“),
  2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo VÚC,
  3. rozpočtová alebo príspevková organizácia pôsobiaca v oblasti vodohospodárstva, meliorácií, lesného hospodárstva, spravovania národných parkov,
  4. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácie poskytujúca verejnoprospešné služby, neinvestičný fond, zdravotnícke zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti alebo Červený kríž,
  5. iná právnická osoba, ktorá vykonáva oprávnené činnosti vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania.

Oprávneným žiadateľom je aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a chce prijať do pracovného pomeru UoZ/znevýhodneného UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny a za týmto účelom požiada úrad o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere zamestnanca podľa § 42 zákona o službách zamestnanosti a podá si nahlášku voľného pracovného miesta na príslušný úrad v mieste vytvorenia pracovného miesta.

Verejným zamestnávateľom môže byť aj subjekt, ktorý v rámci svojej činnosti vykonáva hospodársku činnosť.

Mesačná výška príspevku je 95% z CCP zamestnanca, najviac však vo výške MCCP ustanovenej na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre rok 2017 najviac vo výške MCCP 588,11 Eur.

Finančný príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s vykonávaním pracovnej činnosti zamestnanca (napr. na pracovné náradie, pracovné pomôcky, osobné ochranné pracovné prostriedky a pod.) jednorázovo najviac vo výške 5% CCP, vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre rok 2017 je to najviac vo výške 59,89 Eur. Uvedená maximálna výška príspevku je rovnaká pri plnom, ale aj polovičnom pracovnom úväzku. Ak zamestnávateľ poberá tento príspevok na viacerých zamestnancov, je možné ho kumulovať.

Spôsob financovania oprávnenej aktivity: formou refundácie uhradených oprávnených výdavkov na základe preukázaných účtovných dokladov dokumentujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Finančné príspevky poskytnuté na podporu vytvárania pracovných miest podnikateľom, resp. subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť sú pomocou poskytnutou v súlade s podmienkami Schémy pomoci DM č. 16/2014 v platnom znení a Schémy DM č. 7/2015 v platnom znení.

 

Aktivita č. 4: Zamestnám sa sám aj v poľnohospodárskej prvovýrobe

Rozpočet na Aktivitu č. 4:   6 000 000,00 Eur

Oprávnenou cieľovou skupinou sú UoZ/znevýhodnení UoZ, evidovaní v rámci oprávneného územia podľa zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v Prešovskom kraji sú to okresy Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov n/Topľou).

Finančný príspevok je poskytovaný na samozamestnanie UoZ/znevýhodnených UoZ, ktorí budú ako SZČO prevádzkovať SZČ v rôznych odvetviach. Pracovné miesto na samozamestnanie môže UoZ vytvoriť aj v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby. Pre účely tejto aktivity sa za SZČO považujú osoby, ktoré budú prevádzkovať SZČ v zmysle § 5 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, napr. v zmysle zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostníci), zákona č. 105/1990 Z.z. o súkromnom podnikaní občanov (samostatne hospodáriaci roľníci) a v zmysle osobitných predpisov (zdravotnícki pracovníci, finanční agenti, advokáti a pod). Pre účely tejto aktivity sa vypúšťajú samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí by svoju činnosť vykonávali na vodných plochách. Za vytvorenie pracovného miesta sa považuje začatie vykonávania SZČ a jej nepretržité vykonávanie najmenej dva roky. Termín začiatku prevádzkovania SZČ musí byť neskorší, ako je deň podpisu dohody o poskytnutí finančného príspevku.

Oprávneným žiadateľom je UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti a znevýhodnený UoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti.

Finančný príspevok sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ. Miesto podnikania musí byť v oprávnenom území. Podmienkou poskytnutia finančného príspevku je vedenie osobitného účtovníctva na poskytovaný príspevok. UoZ, ktorému v minulosti už bol poskytnutý príspevok na SZČ (napr. v zmysle § 49, §57 zákona o službách zamestnanosti), úrad môže poskytnúť príspevok na SZČ v rámci tohto projektu najskôr po uplynutí štyroch rokov od začatia posledného prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie mu bol poskytnutý finančný príspevok.

Úrad môže vyplatiť najviac 60 % výšky poskytnutého finančného príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia príslušných dokladov oprávňujúcich k podnikaniu na úrad a na základe žiadosti o úhradu platby na predpísanom formulári (ak sa s úradom písomne nedohodne inak). Zvyšnú časť finančného príspevku, t. j. najviac 40 % výšky poskytnutého finančného príspevku vyplatí úrad najneskôr do 60 kalendárnych dní od predloženia prvej správy o prevádzkovaní SZČ vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady.

Maximálna výška finančného príspevku je 5 600 €. Dohodnutá výška finančného príspevku sa po celú dobu trvania záväzku v zmysle dohody o poskytnutí finančného príspevku počas realizácie projektu nebude meniť. Z dôvodu, aby nedošlo k duplicite financovania rovnakých výdavkov na toho istého UoZ/znevýhodneného UoZ v tom istom čase, finančný príspevok nemôže byť poskytnutý SZČO na úhradu tých nákladov, na ktoré mu už bol poskytnutý príspevok z verejných zdrojov alebo zdrojov EŠIF.

Spôsob financovania oprávnenej aktivity: formou finančného príspevku na úhradu nákladov súvisiacich so SZČ na úhradu preukázateľných oprávnených výdavkov, pričom sa príspevok poskytuje v dvoch samostatných častiach tak, že vyplatenie druhej (ďalšej časti) je podmienené predložením dokladov o použití prvej časti príspevku a správy o prevádzkovaní SZČ.

Finančné príspevky poskytnuté na podporu vytvárania pracovných miest podnikateľom, resp. subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť sú pomocou poskytnutou v súlade s podmienkami Schémy pomoci DM č. 16/2014 v platnom znení a Schémy DM č. 7/2015 v platnom znení.

 

Aktivita č. 5: Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou

Rozpočet na Aktivitu č. 5:   4 803 840,00 Eur

Oprávnenou cieľovou skupinou sú zamestnanci, ktorí boli UoZ/znevýhodnení UoZ, evidovaní v rámci oprávneného územia podľa zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v Prešovskom kraji sú to okresy Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov n/Topľou).

Oprávneným žiadateľom je zamestnanec, ktorý bol UoZ/znevýhodnený UoZ vedený v evidencii UoZ a bol vyradený z evidencie UoZ podľa § 36 ods. 1 písm. a) z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). Finančný príspevok sa poskytuje na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzanie za prácou. Finančný príspevok sa poskytuje mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa podľa vzdialenostného pásma. Finančný príspevok sa poskytuje najviac po dobu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Spôsob financovania oprávnenej aktivity: formou finančného príspevku na úhradu nákladov na dochádzanie za prácou.

 

Odkaz na Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odkaz na Zákon č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov