Úrad priemyselného vlastníctva vám pomôže získať na podporu podnikania až 1 500 eur!

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 výrazne ovplyvnila fungovanie podnikateľského sektora v celej EÚ s najväčším dopadom na malé a stredné podniky (MSP). Z tohto dôvodu Európska komisia v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ako aj s Úradom priemyselného vlastníctva SR zakladajú nový fond pre MSP. Cieľom je priama finančná podpora tých MSP, ktoré majú záujem ochraňovať a manažovať svoje priemyselné práva, a tým posilniť svoju pozíciu na trhu či aktívne zlepšiť konkurencieschopnosť.

Firma môže požiadať o príspevok pri podaní prihlášky ochrannej známky do výšky 50 % z registračného poplatku. Prípadne môže požiadať o prediagnostiku priemyselných práv, v rámci ktorej získa audit svojho priemyselného vlastníctva. V tomto prípade EUIPO preplatí firme náklady na prediagnostiku vo výške 75 %. Obidve služby je možné kombinovať až do výšky príspevku 1 500 eur.

Na uvedené účely sa vyčlenilo 20 mil. eur na prostredníctvom nového fondu v roku 2021, pričom spustenie projektu je naplánované na začiatok roka 2021 a potrvá len do vyčerpania zásob.

„Predmety priemyselného vlastníctva sú oceniteľným nehmotným majetkom, inak povedané tvoria dušu firiem, a častokrát ich hodnota môže vysoko presahovať hodnotu hmotného majetku. Bolo preukázané, že tí podnikatelia, ktorí mali v čase krízy dobre zabezpečenú stratégiu ochrany svojich značiek, nezaznamenali jednak vysoké straty a oveľa rýchlejšie znovu naštartovali svoju ekonomiku. Odporúčame podnikateľom určite využiť poskytnutú príležitosť a čerpať podporu tak, aby získali konkurenčnú výhodu. Firmy majú jedinečnú možnosť získať podporu, ekonomicky podporiť svoju firmu v čase pandémie, ako aj zistiť, aké nehmotné bohatstvo má ich firma a akým spôsobom si je ho možné chrániť. Následne sa môžu obrátiť na náš úrad, kde im kvalifikovaní odborníci a experti radi pomôžu v procese ochrany ich duševného vlastníctva,“ konštatuje predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Všetky dôležité informácie týkajúce sa získania grantu vám poskytneme po oficiálnom spustení kampane 15. 12. 2020.

Zdroj: ÚPV SR