Výzva MŠ SR na predkladanie žiadostí na podporu ranej starostlivosti u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2020 vyčlenilo 100 000,- € na dotáciu na podporu skvalitnenia ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Prioritné témy výzvy:

  • rozvoj zdravého rastu osobností detí zo SZP v ranom a predškolskom veku,
  • podpora aktivít smerujúcich k lepšej pripravenosti detí zo SZP na predprimárne vzdelávanie a povinnú školskú dochádzku.

 

Žiadosť predkladá žiadateľ písomne najneskôr do 10 dní od zverejnenia Výzvy (od 20.11.2020).

Odkaz na výzvu:

https://www.minedu.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-podporu-ranej-intervencie-u-deti-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-na-rok-202020-11-2020/

Zdroj: MV SR