Kooperačné rady SPR majú svojich predsedov

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa vo štvrtok 19. novembra uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Kooperačnej rady strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) Horný Zemplín, Šariš a Spiš. Pre naďalej platné prísne opatrenia stretnutie prebehlo online formou.

Podpisom Memoranda o spolupráci pri príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie dňa 10.11.2020 medzi predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a primátormi okresných miest v PSK a následným pristúpením obcí a miest v jednotlivých SPR k spomínanému Memorandu o spolupráci sa v PSK inštitucionalizovali tri strategicko-plánovacie regióny (SPR): Horný Zemplín, Šariš a Spiš.

Táto inštitucionalizácia bola pre PSK kľúčová a má zásadný vplyv na ďalší postup Úradu PSK pri kreovaní Rady partnerstva PSK a pri príprave Integrovanej územnej stratégie PSK pre programové obdobie 2021 – 2027 s cieľom zefektívniť plánovanie, riadenie, rozhodovanie a financovanie v území cez integrované projekty.

Inštitucionalizáciou jednotlivých SPR sa vytvorili podmienky pre uskutočnenie ustanovujúcich zasadnutí Kooperačných rád strategicko-plánovacích regiónov Horný Zemplín, Šariš a Spiš. Ustanovujúce zasadnutia sa uskutočnili vo štvrtok, 19.11.2020.

Členom kooperačných rád SPR boli na týchto zasadnutiach odovzdané menovacie dekréty, taktiež boli prerokované návrhy Štatútov kooperačných rád SPR, v každej Kooperačnej rade boli zvolení po traja podpredsedovia (jeden podpredseda za každú komoru) a predstavený bol návrh štruktúry priorít a cieľov Integrovanej územnej stratégie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na roky 2021 – 2027.

Každá kooperačná rada pozostáva z troch komôr: z Komory regionálnej samosprávy, Komory miestnej samosprávy a Komory ostatných sociálno-ekonomických partnerov. Rokovanie kooperačnej rady vedie jej predseda. Za predsedu Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín bol menovaný Pavol Zajac, SPR Šariš Ján Pecuch a SPR Spiš Miroslav Perignáth.

Kooperačná rada SPR predstavuje stály kolektívny, komunikačný a koordinačný orgán, ako aj nástroj územnej spolupráce na území SPR. Ide o dobrovoľnú platformu pre trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov na území strategicko-plánovacieho regiónu, predstavujúcu (o. i.) inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie a pre výber projektových zámerov z územia daného SPR, navrhovaných Rade partnerstva PSK na ich definitívne schválenie a následnú implementáciu.

Ďalšie zasadnutie Kooperačných rád jednotlivých SPR je naplánované na prvý decembrový týždeň.

Zdroj: PSK