Karpatská nadácia: Grantový program „Šanca pre región 2021“

Už po 14-ty raz otvárame vďaka U.S. Steel Košice grantový program Spoločne pre región, ktorý od svojho vzniku podporil už 113 komunitných projektov celkovou sumou prevyšujúcou 281 400 EUR.

Poslanie programu

Program Spoločne pre región podporuje komunitné projekty miestnych skupín so zapojením zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, ktoré sú zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného Slovenska.

V programe Spoločne pre región hľadáme projekty, ktoré dokážu nadchnúť a spojiť ľudí v miestnych komunitách pre spoločný cieľ, ktoré zapoja miestnu samosprávu, lokálne neziskové organizácie aj podnikateľské subjekty do realizácie zámeru, ktorý prinesie niečo trvalo prospešné pre ľudí v danom regióne.

V rámci programu Spoločne pre región 2021 bude prerozdelených 13 000 EUR.

Administrátorom grantového programu U. S. Steel Košice, s. r. o. Spoločne pre región je Karpatská nadácia.

Ciele:

 • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
 • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
 • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
 • Podporiť projekty, ktorých sa aktívne a dobrovoľnícky zúčastňujú zamestnanci USSK a/alebo jej dcérskych spoločností.

 

Program podporí realizáciu projektov v minimálne jednej z nasledujúcich oblastí:

 • Bezpečnosť – aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých oblastiach života (napr. dopravná výchova a aktivity na zvýšenie bezpečnosti cestnej/železničnej premávky, výchova mladých záchranárov, …).
 • Deti a mládež – voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času (napr. aktivity klubov a centier, mládežníckych organizácií, športové a iné podujatia zapájajúce deti a mládež s handikepom…).
 • Environmentálne programy a vzdelávanie – ochrana prírody a životného prostredia (napr. svojpomocné čistenie a kultivovanie životného prostredia, environmentálna výchova detí, mládeže aj dospelých, programy vedúce k dlhodobej zmene myslenia v tejto oblasti, …).

 

Cieľová skupina programu:

Program Spoločne pre región 2021 podporí projekty určené pre komunity v regiónoch Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

 

Oprávnení žiadatelia:

Organizácie, ktoré pôsobia na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj):

 1. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov.
 2. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 3. Neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 4. Nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 5. Miestne samosprávy (obce a mestá) východného Slovenska (Košický a Prešovský samosprávny kraj).

Oprávnenými žiadateľmi sú len tie subjekty, ktoré môžu uzatvárať zmluvy vo vlastnom mene.

Výška grantu

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 2 500 €.

Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 10 % z celkového rozpočtu projektu. Vyžaduje sa vlastný finančný vklad žiadateľa alebo jeho partnera do projektu.

Nefinančné vlastné vklady do projektu (využívanie prepožičaných strojov, darovaný materiál a pod.) sú vítané. Nefinančné vklady nemôžu nahradiť povinnosť finančného spolufinancovania projektu vo výške aspoň 10 % z celkového rozpočtu projektu.

Termín uzávierky a prijímanie žiadostí

Projekty (Žiadosť o grant, Rozpočet projektu, Komentár k rozpočtu, Prehlásenie o partnerstve, Doklad o spolufinancovaní projektu v minimálnej výške 10 %, v relevantných prípadoch doklad o právnom vzťahu žiadateľa k pozemku) podávate elektronicky cez www.granty.karpatskanadacia.sk najneskôr 25.01.2021 – 16:00 hod. (pondelok).

Elektronický formulár projektovej žiadosti musí byť vyplnený online a povinné prílohy musia byť priložené na príslušných formulároch (Rozpočet projektu, Komentár k rozpočtu, Prehlásenie o partnerstve), ktoré sú dostupné na www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii – Spoločne pre región.

Pri vypĺňaní Žiadosti o grant majte na pamäti opatrenia, ktoré môžu nastať kvôli pretrvávajúcej pandémii vírusu COVID – 19 a preto si vytvorte aj alternatívny plán, ako budete realizovať aktivity.

Žiadatelia, ktorí nezískali za posledné tri ročníky v programe Spoločne pre región žiadny grant, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

Bližšie info na stránkach Karpatskej nadácie.