Informácia o čerpaní fondov EÚ k 31.10.2020

Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 – 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).

Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 (13 783,36 mil. EUR) boli k 31.10.2020 schválené prostriedky vo výške 5 094,84 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 36,96 %.

K 31.12.2020 sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 480,19 mil. EUR. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31.10.2020 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 150,13 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2020 je k 31.10.2020 splnený pre 4 operačné programy – OP Integrovaná infraštruktúra, OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT III.

Detailný prehľad čerpania pridelenej alokácie k 31.10.2020 je uvedený v prílohe č. 1 a prehľad čerpania na prioritné osi k 31.10.2020 v prílohe č. 2.

Dokumenty nájdete na stránke MF SR.