Obce majú jedinečnú možnosť zapojiť sa do národného projektu na zmiernenie následkov koronavírusu v obciach

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pozýva starostov, aby sa čo najskôr zapojili do národného projektu, ktorého cieľom je podporiť riešenie aktuálnych nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), nachádzajúcich sa vo všetkých krajoch Slovenska mimo Bratislavského.

Pre obce, ktoré sa do projektu zapoja, ponúka národný projekt viacero podporných a finančných mechanizmov, ktoré presadzujú:

 1. prevenciu šírenia nákazy COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách a obciach,
 2. riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 v týchto obciach.

 

Hlavné ciele národného projektu:

 • Zdravotnícka osveta, vrátane osvety proti šíreniu pandémie COVID-19.
 • Zlepšenie štandardov hygieny.
 • Lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti.

 

Hlavné podporné a finančné mechanizmy pre obce:

 • Možnosť vytvoriť pozíciu terénneho asistenta / asistentky a preplatenie mzdových nákladov, vrátane odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, a to v období do apríla 2021.  Maximálna celková cena práce je stanovená na 1103,00 EUR.
 • Pri pokračovaní projektu vzniká možnosť predĺženia podpory financovania mzdy terénneho asistenta, o ktorej budeme informovať.
 • Materiálno-technické zabezpečenie v prípade krízovej situácie (napr. potravinové balíčky).
 • Mesačný paušál, vo výške cca 400 EUR na pokrytie výdavkov spojených s napĺňaním úloh terénneho asistenta a s realizáciou opatrení proti šíreniu COVID-19 v obydliach MRK a obciach (napr. dezinfekcia, potravinové balíčky, ochranné pomôcky, dostupné lieky, a pod.).
 • Jednorazová finančná pomoc pri krízových situáciách (na základe predloženia žiadostí a identifikovania potrieb danej lokality). Detaily budú zverejnené čoskoro.
 • Podpora národných krízových tímov pri riešení nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19, a to v oblastiach:
  1. potraviny, strava a voda,
  2. hygiena a sanitácia,
  3. zdravie a karanténa,
  4. komunikácia, mediácia a podpora.

 

Aké konkrétne benefity prinesie projekt pre marginalizované rómske komunity a pre obce?

 • Navrhnutie a prijatie preventívnych opatrení v súvislosti s COVID-19.
 • Zdravotnícka osveta a zvýšenie informovanosti o COVID 19 v obci.
 • Zníženie rizika prenosu nákazy v celej obci vďaka rýchlemu a včasnému monitorovaniu stavu šírenia nákazy v MRK.
 • Metodická a odborná podpora od 4 poradných krízových tímov (potraviny, strava a voda, hygiena a sanitácia, zdravie a karanténa, komunikácia a mediácia).
 • Pomoc s prípravou krízového plánu pre prípad pandémie v obci.
 • Pomoc pri prekonávaní psychickej záťaže a konfliktných situácií v reakcii na opatrenia proti šíreniu COVID-19.

 

Ktoré obce sa do projektu môžu zapojiť?

Do národného projektu sa môže už teraz zapojiť 354 obcí, ktoré v súčasnosti nemajú inú pomáhajúcu profesiu financovanú z európskych štrukturálnych a investičných fondov a sú uvedené v Atlase rómskych komunít z roku 2013 a 2019.

Národný projekt ponúka podporu aj pre ostatné lokality nachádzajúce sa v Atlase rómskych komunít, 2013 a 2019:

 • Metodická a odborná podpora od 4 poradných krízových tímov (potraviny, strava a voda, hygiena a sanitácia, zdravie a karanténa, komunikácia a mediácia).
 • Jednorazová finančná pomoc pri krízových situáciách  (na základe predloženia žiadostí a identifikovania potrieb danej lokality). Detaily budú zverejnené čoskoro.

 

Ako sa prihlásiť:

Prihlásiť sa možno jednoduchým spôsobom, vyplnením online formulára na týchto linkoch:

Formulár Žiadosť o zapojenie sa pre oprávnené obce TU

Formulár Žiadosť o zapojenie sa pre neziskové organizácie TU

 

Neviete, či do tejto kategórie patrí vaša obec?

Zoznam obcí, ktoré môžu získať podporu v rámci tohto národného projektu, nájdete v oznámení v prílohe č. 7, alebo nám napíšte na npcovidmrk@minv.sk.

 

Názov projektu: Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Operačný program Ľudské zdroje.

Zdroj: MV SR – Rómske komunity