Vicepremiérka Remišová: Na pomoc kultúre ide z nórskych grantov 1,5 milióna €

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu v programe Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, ktorý je financovaný z tzv. grantov EHP. Na podporu kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu je v novej výzve vyčlenených 1,5 milióna €.

„Oblasť kultúry a umenia čelí v čase pandémie veľmi zložitej situácii. Tisícky ľudí nemôžu pre koronakrízu vykonávať svoju prácu a zostali prakticky bez pravidelného príjmu. Štát im už pomáha cez viaceré schémy, ktorých cieľom je zmierniť dopady tejto krízy. Verím, že aj prostriedky z aktuálnej výzvy predstavujú nezanedbateľný grantový balíček, ktorý pracovníkom v kultúre, umení a kreatívnom priemysle umožní prekonať dopady koronakrízy,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová, ktorej ministerstvo sa od októbra stalo riadiacim orgánom pre nórske a EHP fondy.

Na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu je v tejto výzve vyčlenených 1,5 milióna €. Jednotliví žiadatelia o grant môžu dostať príspevok vo výške od 50 000 až do 200 000 eur. Granty z tejto výzvy môžu smerovať do nasledovných oblastí:

  1. Aktivity umeleckých a kultúrnych centier a priestorov venujúcich sa živým vystúpeniam
  2. Umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti
  3. Kultúrne, umelecké a vzdelávacie činnosti
  4. Písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov
  5. Podpora bilaterálnej spolupráce v oblasti súčasného umenia a kultúry s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom

 

V rámci predchádzajúcej výzvy s rovnakým zameraním boli podporené projekty zamerané napríklad na slovensko-islandskú spoluprácu pri rozvoji malých kultúrnych centier, podporu spolupráce v oblasti hudby pre nové publiká, podporu migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít, prehlbovanie rozvoja publika z rôznych zraniteľných a znevýhodnených skupín či prepojenie rôznych prístupov k výučbe animácie prostredníctvom vytvorenej študentskej platformy.

Špecifikom tejto výzvy je podmienka realizácie podporených projektov v partnerstve aspoň s jednou z inštitúcií z prispievateľských štátov – Nórske kráľovstvo, Island, Lichtenštajnsko. Aktuálna výzva je otvorená do 25. februára 2021.

Kompletné informácie nájdete na linku:

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-na-podporu-sucasneho-umenia-a-kultury-clt03/

Granty EHP a Nórska sú finančnou schémou, prostredníctvom ktorej Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú finančné príspevky tým krajinám Únie, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru. Na druhej strane je týmto prispievateľským štátom umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ.

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 355/2020 zo dňa 4. júna 2020 došlo s účinnosťou od 1. októbra 2020 k prechodu práv a povinností Národného kontaktného bodu pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a povinností Správcu programov z Úradu vlády SR na Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Zdroj: MIRRI SR