Nadácia Poštovej banky: Grantový program „Nápad pre 3 generácie“

POŠTOVÁ BANKA vás pozýva zapojiť sa do piateho kola grantového programu „Nápad pre 3 generácie“. Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva. POŠTOVÁ BANKA poskytne finančné prostriedky na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spolu podieľať minimálne 2 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné. Prihláste svoj dobrý nápad do 15.12.2020 a získajte finančné prostriedky až do výšky 2 500 Eur na jeho realizáciu. Vďaka programu je možné získať na realizáciu tých najlepších nápadov finančné prostriedky v celkovej maximálnej hodnote 30 000 eur.

Radi podporíme dobré nápady, ktoré nadchnú ďalších ľudí okolo vás a ich cieľom je niektorá z týchto tém:

 • Sociálna starostlivosť – riešenie sociálnych problémov komunity či znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • Podpora vzdelávania – zdieľanie skúseností, zručností a vedomostí
 • Aktívne využitie voľného času, rozvoj telovýchovy, zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity
 • Obnova/ úprava verejných priestranstiev, rozvoj životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt
 • Podpora umenia a tradičnej kultúry, zachovanie kultúrneho dedičstva
 • Podpora komunitného života

 

Kto sa môže uchádzať o finančnú podporu?

 • Aktívni občania a iniciatívy
 • Verejnoprospešné organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie…)
 • Školy, škôlky, zariadenia pre seniorov, krízové centrá, centrá voľného času
 • Samosprávy

 

Financovanie nápadu:

 • Financie za externé odborné práce môžu predstavovať max. 30 % z požadovanej sumy. (Ide o uhradenie odborných prác, ktoré nie sú v kompetencii predkladateľov projektu a nie je možné ich realizovať formou dobrovoľníckej práce.)
 • Honoráre pre externých lektorov môžu byť financované z grantu do výšky 250 eur pre lektora.
 • Financie určené na technické vybavenie potrebné na realizáciu nápadu môžu tvoriť maximálne 40 % z požadovanej sumy.
 • Finančná podpora nemôže byť použitá na odmeny a mzdy pre predkladateľov a realizátorov projektu (zamestnancov a členov organizácie, ktorá nápad predkladá).

 

Jeden subjekt môže zaslať do grantového programu maximálne jeden nápad.

Žiadosti o grant prijímame iba cez elektronický systém Egrant. Uzávierka prijímania žiadostí je do 15. 12. 2020 do 24.00 hod. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne/poštou nebudú hodnotené.

Bližšie info na stránkach www.pre3generacie.sk