Informácia o čerpaní fondov EÚ k 30.09.2020

Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 – 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).

Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 (13 783,36 mil. EUR) boli k 30.09.2020 schválené prostriedky vo výške 4 829,05 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 35,04 %.

K 31.12.2020 sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 480,19 mil. EUR. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 30.09.2020 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 330,20 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2020 je k 30.09.2020 splnený pre 3 operačné programy – OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT III.

Detailný prehľad čerpania pridelenej alokácie k 30.09.2020 je uvedený v prílohe č. 1 a prehľad čerpania na prioritné osi k 30.09.2020 v prílohe č. 2.

Dokumenty nájdete na stránke MF SR.