Grantová výzva Nadácie ESET: Zmiernenie dopadu pandémie COVID‑19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Grantová výzva Nadácie ESET „Zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia“ má ambíciu podporovať komunity a organizácie, ktoré sa venujú práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia dlhodobo a v súčasnosti vplyvom pandémie koronavírusu a výnimočného stavu riešia svoje existenčné problémy spôsobené výpadkom finančných príjmov. Keďže v súvislosti s prepadom ekonomiky sa očakáva negatívny dopad na asignáciu 2% dane aj nižší podiel darov fyzických aj právnických osôb, grantová výzva má za cieľ zabezpečiť kontinuitu dlhodobých projektov organizácií, ktoré riešia vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodného prostredia, či inak podporujú ich vzdelávanie, a to najmä počas pandémie koronakrízy, či krátko po nej.

V roku 2020 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výzvu 30 000 EUR.

 

Cieľ programu

Cieľom programu je zmiernenie negatívneho dopadu koronavírusu na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodnených komunít.

 

Časový harmonogram programu

 • Uzávierka prijímania žiadostí: 23. októbra 2020
 • Zverejnenie výsledkov: 2. novembra 2020
 • Realizácia projektov: 3. november 2020 – 30. novembra 2021
 • Záverečné vyúčtovanie projektov: do 30. novembra 2021

 

Výška grantu

Na grantovú výzvu Zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je vyčlenených 30 000 EUR, maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 5 000 EUR. Hodnotiaca komisia má právo podporiť projekt len čiastočne, nižšou sumou, ako je požadovaná výška grantu.

 

Príjemcovia grantu: občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond a nadácia.

Grantová výzva nie je určená pre fyzické osoby, školy, obce či rozpočtové a príspevkové organizácie.

 

Základné podmienky získania grantu

 • Žiadateľ je etablovanou neziskovou organizáciou, ktorá sa dlhodobo venuje projektu vzdelávania detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených komunít vo veku od 0 do 26 rokov.
 • Projekt vzdelávania detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia je dlhodobý a má jasne definované ciele, aktivity, očakávané výsledky a ich plánovaný dopad.
 • Ide o neziskový projekt s verejnoprospešným dopadom.
 • Projekt neslúži na podporu politických strán a aktivít spojených s praktizovaním náboženstiev.
 • Finančná podpora slúži na kompenzáciu výpadku príjmov spôsobeného koronakrízou v tomto roku, či očakávaného budúceho výpadku príjmov v nasledujúcom roku 2021 a môže financovať personálne zastrešenie projektu (mzdy), náklady na služby a iné náklady, ktoré majú jasnú väzbu na cieľ projektu, resp. režijné náklady pre udržanie chodu organizácie, ktorá má výpadok príjmov v časoch pandémie koronavírusu.
 • Projekt nemá financovať rekonštrukcie, podporovať obstarávanie dlhodobého alebo krátkodobého hmotného majetku (interaktívne tabule, notebooky, tablety).
 • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 EUR.
 • Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie aspoň 10% nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov.

 

Zdroj: www.nadaciaeset.sk