Nový grantový program Nadácie VÚB pre Životné prostredie

Grantový program nadácie VÚB podporí projekty mimovládnych organizácií, ktoré sa intenzívne venujú problémom životného prostredia, navrhujú perspektívne stratégie a prinášajú konkrétne účinné riešenia, vrátane inovatívnych aktivít a prístupov. Chce poskytovať podporu sľubným a potrebným konceptom v tejto oblasti a chce im pomôcť pri rozbehu alebo rozvoji ich snaženia.

Program podporí projekty v témach, ktoré majú zásadný vplyv na súčasný stav a budúci vývoj našej krajiny a spoločnosti:

 • Ochrana biodiverzity
 • Zelená ekonomika

 

1. Ochrana biodiverzity

Biodiverzita je našim prírodným kapitálom. Je existenčne dôležitá pre život ľudí, pretože poskytuje služby pre ekonomiku a spoločnosť. Úrodnosť pôdy a produkcia potravín, regulácia klímy, ochrana pred povodňami, to je len niekoľko hlavných funkcií, ktoré príroda nebude zabezpečovať, ak nebude dostatočne rôznorodá a stabilná. V súčasnej dobe sme však svedkami výraznej straty biodiverzity. Medzi hlavné príčiny tejto straty patria zmeny biotopov v dôsledku intenzívnych poľnohospodárskych postupov, výstavby, ťažby, nadmerného využívania lesov, oceánov, riek, jazier a pôdy, šírenia  inváznych druhov, znečistenia prostredia a zmeny globálnej klímy.

Biodiverzita hrá kľúčovú úlohu v udržateľnosti nášho sveta a našich životov a jej trvalá strata je o to viac znepokojujúca.

Chceme, aby prírodné podmienky v ľudských sídlach aj v otvorenej krajine a v lesoch boli priaznivé nielen pre ľudí, ale aj pre iné formy života, od ktorých sme ako ľudia existenčne závislí.

2. Zelená ekonomika

V „zelenej ekonomike“ sú záujmy hospodárskeho rastu zodpovedne vyvážené so záujmami sociálnej spravodlivosti a so zodpovednosťou voči životnému prostrediu. Kľúčovú rolu pri  tvorbe ekonomicky konkurencieschopných produktov zohrávajú síce podnikateľské subjekty, ale pri hľadaní životaschopných modelov udržateľného rozvoja zohrávajú dôležitú úlohu aj neziskové organizácie. Zelená ekonomika môže prinášať benefity a v odľahlých regiónoch napríklad vytvárať príjmy pre rôzne znevýhodnených ľudí.

 • Rozvoj prírodného turizmu: Prírodný turizmus (alebo ekoturizmus) je vhodným nástrojom pre ochranu území so zachovalou prírodou. Prirodzene vytvára podmienky pre rozvoj miestnych komunít a zachovanie ich tradícií a kultúry.
 • Sociálne podnikanie s environmentálnym dosahom / odpady

 

Nadácia VÚB rozdelí spolu 100 000 eur a podporí 5 – 10 projektov. Maximálna suma grantu je 12 000 eur, projekt nevyžaduje spolufinancovanie.

 

Oprávnení žiadatelia:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkevné organizácie),
 • miestne samosprávy.

 

Oprávnené náklady:

 • personálne výdavky pracovníkov organizácie na prácu priamo súvisiacu s realizáciou projektu a v čase jeho trvania,
 • cestovné náklady pracovníkov organizácie priamo súvisiace s predloženým projektom, a v čase jeho trvania,
 • spotrebný materiál a technické zabezpečenie nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu,
 • služby tretích strán, priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 • náklady na  komunikáciu projektu vo výške do 10 % z celkového rozpočtu.

 

Z grantu nie je možné hradiť:

 • režijné náklady (dlhodobé prenájmy, energie; mzdové a komunikačné náklady nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania),
 • nákup nehnuteľnosti a pozemkov,
 • výdavky, ktoré sú hradené z iných zdrojov,
 • pokuty, náklady na súdne spory, úroky z dlhov, poplatky z omeškania, kurzové straty,
 • nadmerné alebo neuvážené výdavky,
 • občerstvenie a pitný režim, ceny do rôznych súťaží,
 • spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

 

Predloženie žiadosti o grant

Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/. Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.

Uzávierka prijímania žiadostí je 5. novembra 2020 do 23:59 hod. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne nebudú hodnotené.

Žiadosť o podporu musí obsahovať kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant. Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy, IČO, hlavičku z výpisu z účtu/resp. potvrdenie o vedení účtu) nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov – prijímateľov grantu.

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Výsledky budú zverejnené na webstránke https://www.nadaciavub.sk/ a víťazným organizáciám priamo oznámené cca 10. decembra 2020.

 

Proces poskytnutia grantu

Vybrané organizácie získajú od Nadácie VÚB finančné prostriedky na realizáciu svojich projektov formou grantu. Projekty sa budú realizovať v roku 2021.

 

Zdroj a bližšie informácie: Nadácia VÚB