PSK predstaví nové programovacie obdobie 2021 – 2027

V aktuálnom mesiaci zintenzívnil Prešovský samosprávny kraj práce pri príprave nového programového obdobia na roky 2021 – 2027, konkrétne pri kreovaní Rady partnerstva PSK pre tvorbu Integrovanej územnej stratégie PSK na roky 2021 – 2027.

Rada partnerstva PSK bude pozostávať z piatich komôr, pričom mestské a obecné samosprávy bude v Rade partnerstva PSK reprezentovať Komora miestnej územnej samosprávy. Informácie o príprave nového programového obdobia a s tým súvisiacim kreovaním Komory miestnej územnej samosprávy budú zástupcom samospráv predstavené na stretnutiach, ktoré sú naplánované 8.9. v meste Humenné, 9.9. v meste Poprad a 11.9. v meste Prešov.

Novinkou v novom programovom období je zadefinovanie strategicko-plánovacích regiónov (SPR). Prešovský samosprávny kraj vo svojom území  na základe analýzy historicko-geografických faktorov, sídelnej štruktúry, dopravnej infraštruktúry, lokalizácie priemyselných parkov, zastúpenia aktérov regionálneho rozvoja a možností cestovného ruchu vymedzil 3 SPR, konkrétne SPR Spiš  so sídlom v meste Poprad (okresy Poprad, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa), SPR Šariš so sídlom v meste Prešov (okresy Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník) a SPR Horný Zemplín so sídlom v meste Humenné (okresy Humenné, Snina, Stropkov, Medzilaborce, Vranov nad Topľou).

Všetky zainteresované strany budú o plánovaných stretnutiach včas informované prostredníctvom pozvánky. Z dôvodu proticovidových opatrení sa stretnutia bude môcť zúčastniť len jeden zástupca každej obce/mesta.

Zdroj: PSK