Kraj vytvoril pre budúce čerpanie eurofondov tri subregióny

Určenie hraníc subregiónov na nové programové obdobie 2021-2027 bolo v piatok 28. augusta cieľom stretnutia zástupcov okresov a miest Svidník a Stropkov s vedením Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Prešove. Okres Svidník bude patriť do regiónu Šariš a okres Stropkov do regiónu Horný Zemplín.

Určenie tzv. subregiónov vyplýva z metodiky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorá dáva smery ohľadom štatútu Rady partnerstva, ktorý je dôležitý pre rozhodovanie eurofondov a iných zdrojov v novom programovom období. Gestori sú vyššie územné celky, ktoré si určujú svoje subregióny alebo strategicko-plánovacie regióny.

Prešovský samosprávny kraj navrhuje na svojom území vymedziť tri  funkčné strategicko-plánovacie regióny (SPR) – Spiš,  Šariš a Horný Zemplín.

Pozvali sme si zástupcov okresu Svidník a Stropkov, pretože sme chceli dosiahnuť hranicu medzi okresmi na začiatku konsenzom. Vieme, že v minulosti boli spoločným okresom, majú svoje prepojenia, ale na druhej strane, z historického hľadiska, patria do iných historických regiónov. Záverom je to, že okres Svidník bude v regióne Šariš a Stropkov bude patriť pod Horný Zemplín,“ uviedla vedúca Odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK Martina Slivková.

Strategicko- plánovací región Spiš bude mať centrum v Poprade, SPR  Šariš v Prešove a SPR Horný Zemplín v Humennom. Subregióny kraj pritom zadefinoval na základe analýzy historicko-geografických faktorov, sídelnej štruktúry, dopravnej infraštruktúry, lokalizácie priemyselných parkov, zastúpenia aktérov regionálneho rozvoja a možností cestovného ruchu. Ich vytvorenie by malo v novom programovom období 2021-2027 pomôcť zintenzívniť integráciu kohéznej politiky do národných politík a integrovaných politík rozvoja VÚC, miest a obcí.

Zdoj: PSK