Výzva na podporu kultúry znevýhodnených skupín je zverejnená

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020. Umožnilo to schválenie schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci Protimonopolným úradom SR.

Záujemcovia o dotáciu z programu Kultúra znevýhodnených skupín môžu začať Ministerstvu kultúry SR posielať žiadosti. Posledný termín na registráciu a poslanie je 22. júl 2020 vrátane. Dotačný program je rozdelený do štyroch podprogramov: Živá kultúra a jej sprístupňovanie, Vydavateľská a publikačná činnosť, Periodická tlač (noviny a časopisy) a podprogram Neformálne vzdelávanie a výskum.

Program Kultúra znevýhodnených skupín je zameraný na kultúrne aktivity zdravotne alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, rozvoj ich kultúrnych práv a odstraňovanie bariér. Podporu môžu získať aj projekty pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ako aj projekty zacielené na témy rovnosti príležitostí, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu. V neposlednom rade je otvorený aj pre projekty venované výchove k tolerancii, posilneniu sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoju medzikultúrneho dialógu.

Ak žiadateľ vykonáva hospodársku činnosť, ministerstvo poskytne dotáciu prostredníctvom schémy štátnej pomoci alebo schémy minimálnej pomoci (podľa ustanovení zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)).

Pri poskytnutí dotácie cez schému štátnej pomoci je spolufinancovanie 20 % z celkového rozpočtu projektu.

Pri poskytnutí dotácie cez schému minimálnej pomoci je spolufinancovanie 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Celé znenie dnes zverejnenej výzvy je dostupné na webe

http://www.culture.gov.sk/vdoc/842/kultura-znevyhodnenych-skupin-2020-35b.html

Zdroj: MK SR