ÚPVII organizovalo stretnutie prednostov okresných úradov v Banskej Bystrici

Dňa  17.06.2020 sa v Banskej Bystrici konalo stretnutie generálneho riaditeľa sekcie regionálneho rozvoja, podpredsedu Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s prednostami okresných úradov. Program pracovného stretnutia tvorili prezentácie týkajúce sa prípravy hodnotenia akčných plánov najmenej rozvinutých okresov a informovanie o zmenách v metodike predkladania návrhu ročných priorít v nadväznosti na pripravovanú výzvu na vypracovanie návrhu zmien ročných priorít na rok 2020. V závere stretnutia sa pracovníci úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu poďakovali prednostom okresných úradov za ich doterajšiu spoluprácu pri napĺňaní cieľov a implementácie akčných plánov.

Prezentácia z pracovného stretnutia je dostupná na tomto odkaze.

Zdroj: ÚPVII – Podpora NRO