NP na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 15.6.2020 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci ,,Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Projekt je financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu v celkovej výške 12 000 000 mil. eur.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku zamestnávateľovi na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom a zamestnancom.

Cieľom projektu je podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ (ďalej len „DN UoZ“) a UoZ bez vzdelania a s nízkym vzdelaním v odvetví poľnohospodárstva. Prínosom bude zlepšenie uplatniteľnosti tejto skupiny UoZ na trhu práce a zároveň touto podporou sa pomôže zamedziť znehodnoteniu veľkého množstva nevyužitej a nepozbieranej poľnohospodárskej produkcie.

 

Oprávnení žiadatelia:

Zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti.

 

O finančný príspevok môžu požiadať:

Zamestnávatelia v odvetví poľnohospodárstva, pôsobiaci výhradne podľa SK NACE Rev. 2 v triede A – podtriedy:

 • 01.1 Pestovanie netrvácnych plodín,
 • 01.2 Pestovanie trvácnych plodín,
 • 01.61 Služby súvisiace s pestovaním plodín,
 • 01.62 Služby súvisiace s chovom zvierat,
 • 01.63 Služby súvisiace so zberom úrody.

 

Finančné príspevky budú poskytnuté podnikateľským subjektom, resp. subjektom, ktoré sú v rámci svojej činnosti zapojené do hospodárskej činnosti a sú pomocou poskytnutou v súlade so zákonom o službách zamestnanosti, projektom a príslušnými platnými schémami štátnej pomoci:

 • Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby č. 7/2015 v platnom znení (ďalej len „Schéma DM č. 7/2015“),
 • Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov so zdravotným postihnutím SA.40975 (2015/X) v platnom znení.

 

Finančný príspevok možno poskytnúť vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska. Príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad, v ktorého územnom obvode žiadateľ vytvorí pracovné miesto na základe dohody medzi úradom a zamestnávateľom.

 

Oprávnená cieľová skupina

V prípade poskytnutia finančného príspevku podľa Schémy DM č. 7/2015:

 • UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace,
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ďalej len ,,ZUoZ) podľa § 8 ods. 1 písm. d), vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace,
 • ZUoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c).

 

V prípade poskytnutia finančného príspevku podľa Schémy SA.40975 (2015/X):

 • ZUoZ,
 • Značne znevýhodnený UoZ,
 • UoZ so zdravotným postihnutím.

 

(bližšia špecifikácia v oznámení)

 

Oprávnená aktivita:

Poskytovanie mesačného finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom a zamestnancom.

 

Charakteristika podporovaného vytvoreného miesta:

Pracovný pomer môže byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného času:

 • na dobu určitú (1 mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace, 4 mesiace, 5 mesiacov, 6 mesiacov),
 • na dobu neurčitú.

Po uplynutí doby podporovania nie je zamestnávateľ povinný pracovné miesto udržať.

 

Finančný príspevok na podporu vytvárania PM:

Príspevok sa poskytuje mesačne, najdlhšie po dobu 6 mesiacov na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom a zamestnancom, najviac vo výške poistného vypočítaného z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2019.

Zamestnávateľovi sa príspevok poskytuje najviac počas 6 mesiacov na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku medzi úradom a zamestnávateľom.

Príspevok, ktorý bude poskytnutý zamestnávateľovi na odvody platené zamestnancom, je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi mesačne pozadu spolu so mzdou v termíne určenom na výplatu mzdy.

Finančný príspevok, ktorý zamestnávateľ vyplatí zamestnancom, za odvody platené zamestnancom podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov nepodlieha dani z príjmu.

V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého pracovné miesto sa poskytuje finančný príspevok, môže zamestnávateľ preobsadiť toto pracovné miesto iným UoZ/ZUoZ.

Príspevok sa neposkytuje na podporu pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie alebo udržanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok v rámci iných nástrojov AOTP.

 

Oprávnené výdavky:

Za oprávnené výdavky sa považujú preddavky na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom a zamestnancom, najviac vo výške poistného vypočítaného z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2019.

Výška finančného príspevku na jedného zamestnanca je pre rok 2020 maximálne vo výške 530,69 €/mesiac, z toho:

 • výška príspevku na odvody zamestnávateľa maximálne vo výške 384,37 €/mesiac. Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší čas, výška finančného príspevku sa pomerne kráti (pri pracovnom pomere v rozsahu najmenej ½ ustanoveného týždenného pracovného času sa poskytuje maximálne do sumy 192,18 €). Finančný príspevok sa poskytuje najviac po dobu 6 mesiacov.
 • výška príspevku na odvody zamestnanca maximálne vo výške 146,32 €/mesiac. Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší čas, výška finančného príspevku na odvody platené zamestnancom sa pomerne kráti (pri pracovnom pomere v rozsahu najmenej ½ ustanoveného týždenného pracovného času sa poskytuje maximálne do sumy 73,16 €).

Príspevok sa refunduje mesačne žiadateľovi na základe Žiadosti o úhradu platby.

Výška príspevku stanovená v dohode sa po celú dobu trvania záväzku nevalorizuje (nemení sa).

 

Hodnotenie a výber žiadostí o poskytnutie príspevku:

Žiadosti zamestnávateľov o poskytnutie finančného príspevku budú schvaľované územne príslušným Výborom pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“). Výbor bude posudzovať žiadosti podľa kritérií v zmysle schválenej internej normy – základný metodický postup pre realizáciu ustanovení § 16, § 17, § 18 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – Výbor pre otázky zamestnanosti v aktuálnom znení.

 

Oznámenie vrátane príloh, ako aj bližšie info o projekte, sú dostupné na stránkach ÚPSVR SR.