Aktuálne výzvy – IROP

   Integrovaný regionálny operačný program

 

Výzvy MPaRV SR

 

Často kladené otázky (FAQ) k výzvam IROP

 

Materské školy

 

Základné školy

 

Stredné školy

 

DOPRAVA – cyklotrasy:

1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 –  Termín: 21.09.2018 (7. kolo)

(pre žiadateľov z RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja bola výzva dňa 16.07.2018 uzavretá)

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – zelená infraštruktúra:

4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

(pre žiadateľov z RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i) bola výzva dňa 08.01.2018 uzavretá)

 

Deinštitucionalizácia:

2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni (Proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17 – Termín: 28.08.2018 (5. kolo)

 

Zdravotníctvo:

2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25 – Termín: 28.09.2018 (3. kolo)

* V rámci výzvy sa uplatňuje Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis č. ŠP SVHZ – 1/2017 (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za „služby všeobecného hospodárskeho záujmu“ v znení neskorších dodatkov).

 

Sociálne služby a SPODaSK:

2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni – uzavretá výzva na predkladanie ŽoNFP

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27 Termín: 20.12.2018

 

Jasle:

2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni – uzavretá výzva na predkladanie PZ

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7 Termín: 10.09.2018

 

CLLD:

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií (Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD)

Kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23 Termín: 17.09.2018