Dokumenty EK k verejnému obstarávaniu v čase šírenia ochorenia COVID-19

Dovoľujeme si dať do pozornosti, že Európska komisia pripravila pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov dva dokumenty, ktoré sa týkajú obstarávania v súčasnej neľahkej situácii spôsobenej ochorením COVID-19.

Prvý dokument je Usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 2020/C 108 I/01. Dokument je zverejnený na stránke:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1585754511166&uri=CELEX:52020XC0401(05)

a tiež na stránke úradu www.uvo.gov.sk v časti Metodika zadávania zákaziek.

Druhý dokument sa týka pravidiel uzatvárania dodatkov a jeho znenie v originálnom znení spolu s neoficiálnym prekladom do slovenského jazyka je takisto dostupné na stránke úradu v časti Metodika zadávania zákaziek. Dokument je zverejnený na stránke:

https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2609/Zmena_prebiehajucich_zakaziek_VO_v_kontexte_krizy_COVID-19

Oba dokumenty nájdete na linku:

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek-5ae.html.

Zdroj: ÚVO