Zasadnutie riadiaceho výboru „Catching-up Regions 2“

Regionálny rozvoj

Od septembra 2019 sa v PSK realizuje 2. etapa Iniciatívy „Catching-up Regions“ v spolupráci s Európskou komisiou, Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, expertmi Svetovej banky, ako aj ďalšími zainteresovanými aktérmi v rámci 4 prioritne vybratých komponentov. Vzhľadom na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia korona vírusu COVID-19 sa tentokrát zasadnutie riadiaceho výboru Iniciatívy „Catching-up Regions 2“ dňa 22.4.2020 konalo prostredníctvom videokonferencie, počas ktorej zástupcovia PSK a Svetovej banky prezentovali progres uskutočnených aktivít v jednotlivých komponentoch iniciatívy Európskej komisii, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a zároveň diskutovali o ďalších krokoch, ktoré je potrebné urobiť. Do diskusie boli zapojení aj zástupcovia relevantných ministerstiev a ďalší prizvaní aktéri.

V rámci komponentu I. Zvyšovanie kvality a efektívnosti stredoškolského vzdelávania v PSK Odbor školstva v spolupráci s expertmi Svetovej banky analyzuje možnosti a modely pre zvyšovanie kvality na stredných školách využitím rôznych metód a implementácií TQM pre potreby nastavenia kritérií pre výber učebných odborov stredných odborných škôl a zabezpečenia ich kvality. Taktiež bol zrealizovaný workshop na tému „Zvyšovanie kvality stredných škôl v PSK“ pre riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Aktuálne sa realizuje výber pilotných škôl, s ktorými sa bude intenzívne pracovať na zavedení systému zabezpečovania kvality  v oblasti manažmentu školy a vyučovacieho procesu.

Z dôvodu potreby optimalizácie siete stredných odborných škôl v PSK v súlade so súčasnými a najmä budúcimi potrebami regionálneho trhu práce Odbor školstva v spolupráci s Odborom strategického rozvoja a projektového riadenia a Inštitútom rozvoja pripravuje zber dát nevyhnutných pre následnú analýzu stavu stredných škôl a možnosti ich budúceho rozvoja, ktoré budú kľúčovými údajmi pre  ďalšie kroky v procese optimalizácie siete stredných škôl na území PSK.

V nadväznosti na 1. etapu iniciatívy sa naďalej pracuje na implementácii investičných zámerov pre 5 vybraných stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, čo bolo súčasťou komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“. Zámerom bolo pripraviť región na vykonanie potrebných reforiem stredného odborného vzdelávania a prípravy prioritne prostredníctvom realizácie pilotných projektov v 5 vybraných stredných odborných školách:

  • SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
  • SOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
  • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
  • SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce
  • Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

 

Identifikácia príčin nesúladu medzi ponukou SOŠ, zručnosťami ich absolventov a potrebami trhu práce a ich odstraňovanie v prostredí 5 vybraných SOŠ prostredníctvom navrhnutých investičných balíčkov, ktoré simulujú integrovanú operáciu, sa zameriavajú na odstránenie problémových oblastí a dosiahnutie cieľov stanovených Svetovou bankou. Súčasťou integrovanej operácie sú 3 operačné programy: Operačný program Ľudské zdroje, Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Výskum a inovácie. Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia spolu s Odborom školstva v uplynulých mesiacoch pracovali na príprave výziev v rámci všetkých troch operačných programov v spolupráci so zodpovednými riadiacimi orgánmi.  K dnešnému dňu máme zverejnené výzvy pre podporu vybraných škôl PSK vo všetkých troch uvedených operačných programoch.

komponente II. Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu sa v spolupráci s Regionálnym poradenským a informačným centrom v Prešove podnikli aktivity týkajúce sa návrhu finančnej schémy pre malé a stredné podniky. Cieľom aktivity je vytvoriť prierezový finančný nástroj, ktorý by bol hlavným zdrojom na financovanie opatrení a podporných aktivít pre zabezpečenie ich udržateľnosti. Hlavnými okruhmi investičných aktivít by boli investície so materiálnej infraštukrúry, investícií do firiem formou rizikového kapitálu a marketingové aktivity na podporu investícií v regióne a exportných aktivít firiem.

Súčasťou tohto komponentu je aj realizácia trasy Poloniny trail v oblasti Národného parku Poloniny. Realizačný tím na základe dôslednej analýzy fyzického stavu existujúcej a navrhovanej infraštruktúry identifikoval za kľúčové dva úseky: Snina – Stakčín, Ulič – Uličské Krivé. V súčinnosti s podporným GIS tímom a aktivizáciou predstaviteľov obecných samospráv prebieha pasportizácia dotknutých pozemkov podľa vlastníctva, s cieľom čo najefektívnejšieho vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov v záujme vybudovania trasy Poloniny trail. Pre zintenzívnenie realizačných aktivít v súvislosti s vybudovaním trasy Poloniny trail boli vypracované a následne schválené Zastupiteľstvom PSK dva návrhy:

  1. Návrh na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK – UA cezhraničného regiónu“ – v rámci otvorenia 3. výzvy Maďarsko-Slovensko-Ukrajinsko-Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 – 2020.
  2. Návrh na schválenie prípravy technickej správy a projektovej dokumentácie k vybraným úsekom „Poloniny trail.

 

V nadväznosti na bod 1 bol vypracovaný Návrh na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu: „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“, ktorý bude predložený Zastupiteľstvu PSK na schválenie.

Podstatnou súčasťou aktivít komponentu III. Rozširovanie a skvalitňovanie geoinfraštuktúry priestorových informácií v PSK je podpora zo strany Európskej komisie a Svetovej Banky pri vzdelávaní zamestnancov PSK poskytnutými školeniami v oblasti práce s databázami, tvorbou webmapových aplikácií, vývojom webových stránok a ďalšej odbornej pomoci.  V uplynulých dňoch bola spustená nová verzia webu geoportálu Prešovského kraja vrátane redakčného systému dostupná na geopresovregion.sk. Jedným z cieľov budovania geoportálu je transparentnosť. Preto boli na geoportáli publikované tematické mapy, ktoré poskytujú prehľad o podporených projektov z cezhraničného projektu Interreg ale aj z Výzvy pre región PSK. GIS tím PSK zároveň poskytuje podporu jednotlivým komponentom a odborom PSK v oblasti spracovania dát a analytických výstupov/máp. V spolupráci s  Odborom správy majetku a tímom „Poloniny Trail“ pomocou geografického informačného systému a výberu z databázy boli identifikovaní vlastníkci pozemkov pod plánovanou cyklo-turistickou trasou. Zároveň bola oficiálne spustená webová stránka kampo.sk. Tím GIS taktiež pokročil s prípravou memoranda o spolupráci s Centrom vedecko-technických informácii (CVTI). Cieľom memoranda je zabezpečiť pravidelné a kvalitné poskytovanie údajov zo strany CVTI, ktorých dôkladná analýza je nevyhnutná pre riadenie školskej siete. Tieto údaje budú tiež predstavovať základ pre vývoj webmapovej aplikácie (tématickej mapy) o školách v Prešovskom kraji, ktorá bude prístupná na geoportáli. Vzhľadom na aktuálnu situáciu týkajúcu sa výskytu korona vírusu COVID-19, GIS tím v súčasnosti pripravuje komplexnú tematickú mapu súvisiacu s korona krízou.

Komponent IV. zameraný na Lepšie riadenie projektov zahŕňa aktivitu týkajúcu sa Zlepšenie integrácie marginalizovaných rómskych komunít. Na základe uskutočnených prípravných stretnutí bolo na základe viacerých kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov vybratých 6 pilotných obcí: Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Čičava, Varadka a Krivany. Postupne prebiehali stretnutia so starostami obcí za účelom vytvorenia pracovnej skupiny v každej obci. Tímom PSK boli vypracované priebežné reporty z každej obce obsahujúce víziu, SWOT analýzu, problémy, potreby a podnety z pracovných skupín. Na základe podnetov facilitátorov pracovných skupín začal implementačný tím vytvárať portfólio projektových zámerov jednotlivých obcí. Počas tohto procesu boli uskutočnené stretnutia osobitne s facilitátormi a pracovnými skupinami a osobitne so starostami za účelom prioritizácie a usporiadania projektových zámerov v portfóliu a zároveň boli uskutočnené kľúčové stretnutia s kompetentnými osobami na ministerstvách a inštitúciách v Bratislave ohľadom financovania projektových zámerov v obciach prostredníctvom EŠIF. Doposiaľ boli spracované analytické časti Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja vybraných 6 obcí a pripravené ich draft verzie.

Súčasťou tohto komponentu je aj aktivita týkajúca sa základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina. Prioritou je nájdenie optimálnej alternatívy technického riešenia dvoch vodárenských aktivít v 28 obciach okresu Snina – zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Riešené územie zahŕňa 4 doliny regiónu: Pčoliné a okolie, Ublianska dolina, Uličská Dolina a Zbojská dolina. Zásobovanie pitnou vodou sa riešilo v 24 obciach s počtom 5007 obyvateľov a odkanalizovanie v 28 obciach s počtom 6 825 obyvateľov. V uplynulých dňoch bolo uskutočnené stretnutie so starostami obcí Zbojskej doliny za účelom vytypovania pozemkov vhodných pre realizáciu hydrogeologických vrtov. V súčasnej dobe má PSK pripravené projekty geologických úloh s návrhom metodiky a rozsahu  hydrogeologických prieskumných prác pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov pre Zbojskú dolinu. Konkrétne ide o 3 obce v Zbojskej doline: Nová Sedlica, Zboj a Uličské Krivé. Paralelne sa pracuje na projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia a finalizujeme zadávacie podmienky pre vyhlásenie verejnej súťaže na realizáciu hydrogeologických vrtov v zmysle geologických úloh.

Podpornou aktivitou komponentu sú aj školenia a poradenstvo pri realizácii projektu Poloniny trail, cieľom ktorých má byť výmena profesijných skúseností, poznatkov a rád špeciálne sústredených na oblasť cestovného ruchu. Okrem podnikateľských subjektov a miestnych zainteresovaných subjektov majú byť súčasťou edukačného reťazca aj regionálni aktéri cestovného ruchu, ktorí pristúpia s vlastným vkladom skúseností a poznatkov. Školenia budú prebiehať v závislosti od vývoja situácie v súvislosti s COVID-19.

Ďalšie zasadnutie riadiaceho výboru sa bude konať v júni 2020.

Zdroj: PSK