Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 7/2020

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 7/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá

1.4.5 Tvorba a realizácia diela vo verejnom priestore

3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie

3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie

3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie

5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 02. 03. 2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti 2020 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty – predpisy upravujúce podpornú činnosť: http://www.fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre žiadateľa. Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Výzva č. 7/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky

Zdroj: Fond na podporu umenia