MH SR zostáva poskytovateľom eurofondov aj po zlúčení operačných programov

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) sa zlúčil s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra (OP II). Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva aj prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), bude aj po tejto zmene voči prijímateľom a žiadateľom naďalej vystupovať ako poskytovateľ eurofondov.

Technicky ide o včlenenie OP VaI do OP II, v ktorom  vznikli nové prioritné osi  s jedným Riadiacim orgánom (ministerstvom dopravy) a jedným Monitorovacím výborom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR zostali sprostredkovateľskými orgánmi s delegovanými právomocami na implementáciu projektov v oblastiach podpory zameraných na výskum a inovácie. Zlúčenie operačných programov schválila aj Európska komisia. Celková alokácia zlúčeného operačného programu je vyše 8 miliárd eur, vrátane povinných zdrojov zo štátneho rozpočtu.

Činnosť Operačného programu Výskum a inovácie bola ukončená 13. decembra 2019. Procesy súvisiace s neukončenými konaniami o žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré boli predložené Ministerstvu hospodárstva SR či Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre ešte pred zlúčením operačných programov, zostávajú zachované a v plnej kompetencii MH SR a SIEA. Rozhodnutia o žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ako aj uzavreté zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tiež zostávajú v platnosti aj v rámci zlúčeného operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Zdroj: MH SR