ÚVO: Nové finančné limity platné od 1. januára 2020

Dňom 1. januára 2020 vstupuje do účinnosti nová vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej „úrad“) č. 428/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje nový finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Radi by sme upozornili verejných obstarávateľov, obstarávateľov a všetky tzv. dotované osoby, teda osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, že počnúc uvedeným dňom sa tieto finančné limity znižujú. Podrobnejšie informácie sú obsiahnuté vo vyhláške úradu, ktorá je zverejnená v Zbierke zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne predpisy/SK/ZZ/2019/428/20200101.

Avizované zmeny sa týkajú obstarávania tovarov, služieb aj stavebných prác, ktoré tieto subjekty pri svojej činnosti zabezpečujú.

Výšku limitov úrad mení každé dva roky na základe delegovaného nariadenia vydaného Európskou komisiou.

Úrad v tejto súvislosti vydal všeobecné metodické usmernenia týkajúce sa nových finančných limitov:

 

Zdroj: ÚVO