ÚVO: Znižujeme byrokratickú záťaž podnikateľských subjektov

Aj napriek tomu, že hospodárske subjekty so sídlom na Slovensku nie sú povinné predkladať výpisy z registra trestov, potvrdenia zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, daňového a colného úradu, dochádza na príslušných inštitúciách k zvýšeniu počtu žiadostí o ich vydanie. Verejní obstarávatelia, ktorí sú zároveň aj orgánom verejnej moci, totiž nie vždy využívajú možnosť získať tieto potvrdenia prostredníctvom informačných systémov verejnej správy (OverSi), čo je zároveň aj ich povinnosť. Na druhej strane, ani podnikatelia nie sú si vždy vedomí úľav na predkladaní týchto dokladov.

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej „úrad“) chce preto zvýšiť povedomie hospodárskych subjektov zapojených do verejného obstarávania o možnosti zníženia ich záťaže na základe antibyrokratických opatrení účinných od 1. decembra 2019. Vo svojom Všeobecnom metodickom usmernení 11 – 2019 informuje o možnosti podnikateľských subjektov požiadať o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov vedenom na úrade, na základe čoho príslušné doklady (s výnimkou potvrdení súdov) získa za žiadateľa úrad. Pokiaľ je subjekt už zapísaný v ZHS, úrad ex offo zaktualizuje údaje o potvrdenie colného úradu o daňových nedoplatkoch, ktoré už nie je potrebné dokladať. Podľa usmernenia úradu žiadatelia o zápis do ZHS nemusia k žiadosti prikladať výpisy z registra trestov (v prípade, ak poskytnú úradu údaje potrebné na ich vyžiadanie), potvrdenia zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, potvrdenia daňového a colného úradu a doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Podmienkou na registráciu v ZHS sú len podpísaná žiadosť, úhrada správneho poplatku a doloženie zákonom požadovaného potvrdenia zo súdov, ku ktorým úrad zatiaľ nemá prístup.

Toto administratívne odbremenenie vychádza z novely zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.

Informácie o ZHS nájdete na:

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html

Zdroj: ÚVO