Projekt „Pomôž svojej obci“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 2.12.2019 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Pomôž svojej obci“  v zmysle § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavnou aktivitou projektu je podpora aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej „UoZ“) prostredníctvom AOTP podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti formou poskytovania mesačného finančného príspevku. Aktivačná činnosť formou služieb pre obec alebo samosprávny kraj podporuje motiváciu nezamestnaného občana angažovať sa v rámci vlastnej komunity.

Finančný príspevok sa poskytuje:

 • UoZ na vykonávanie aktivačnej činnosti,
 • Obciam/samosprávnym krajom (ich rozpočtovým a príspevkovým organizáciám), ktoré zabezpečia výkon aktivačnej činnosti na úhradu časti nevyhnutných nákladov s ňou spojených.

 

Cieľom projektu je podpora a motivovanie UoZ pomáhať svojej komunite vždy, keď si to situácia bude vyžadovať.

 

O finančný príspevok môžu požiadať:

 • obce a rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec,
 • samosprávne kraje a rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj,
 • UoZ podľa § 6 a znevýhodnení UoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti, odo dňa ich zaradenia do evidencie, ktorí nie sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a nie sú fyzickou osobou alebo členmi domácnosti v hmotnej núdzi.

 

Typy podporovanej aktivačnej činnosti:

 • údržba a čistenie komunikácií a verejných priestorov,
 • odpratávanie snehu, lístia, posypového materiálu zo zimnej údržby,
 • práce súvisiace s ochranou a zlepšovaním životného prostredia,
 • práce súvisiace so starostlivosťou o kultúrne dedičstvo,
 • rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti,
 • podpora vzdelávania, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • starostlivosť o poriadok a bezpečnosť v obci,
 • doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, seniorov,
 • rozvoj a podpora komunitnej činnosti.

 

Aktivačné práce pre obec alebo samosprávny kraj nezamestnaný občan vykonáva najviac počas šiestich mesiacov (bez možnosti predĺženia alebo opakovaného vykonávania počas jednej evidencie) v odporúčanom rozsahu 20 hodín týždenne najviac 80 hodín mesačne.

Finančný príspevok sa poskytuje pre zamestnávateľa na úhradu nevyhnutných nákladov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti za každého UoZ, poskytovaný po dobu najviac 6 mesiacov, mesačne najviac vo výške 4 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, t.j. pre rok 2019 vo výške 53,21€. Tento príspevok pokrýva nevyhnutné náklady súvisiace s výkonom aktivačnej činnosti, ako napr. na úrazové poistenie, osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, a iné súvisiace s vykonávaním aktivačnej činnosti.

Finančný príspevok sa poskytuje pre UoZ na vykonávanie aktivačnej činnosti poskytuje úrad na základe uzatvorenej dohody a evidencie dochádzky vo výške 130,90€ mesačne. Paušálny mesačný príspevok na aktiváciu UoZ (130,90 €) sa kráti o pomernú časť za každý deň neprítomnosti na základe evidencie dochádzky (t.j. za každý deň neprítomnosti o 6,54€).

Bližšie info na upsvr.gov.sk